Общи условия

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ СДРУЖЕНИЕ АГАПЕ БЪЛГАРИЯ УСЛУГИ

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ регламентират отношенията между „СДРУЖЕНИЕ АГАПЕ БЪЛГАРИЯ “, от една страна и от друга страна ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ, ползващи интернет страницата: https://agapebg.org и достъпния на тази страница електронен магазин за покупко-продажба на стоки, предлагани в него. За краткост интернет страницата и достъпния на нея електронен магазин по-нататък ще бъдат наричани „САЙТ“.

Преди да бъде направена заявка и/или извършена покупка на стока от електронния магазин, Потребителите/Клиентите следва да се запознаят с актуалното съдържание на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на сайта и на електронния магазин. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ обвързват всички потребители.

С натискане на бутона „ПРИЕМАМ“, Потребителят/Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва Общите условия.

 1. СТРАНИ ПО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1. „ СДРУЖЕНИЕ АГАПЕ БЪЛГАРИЯ “ е сдружение, регистрирано по правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска дейност, наричано по-нататък „Доставчик“, от една страна и

1.2. Всяко дееспособно физическо лице или всяко юридическо лице (придобило юридическа правосубектност по надлежния законов статут), което се е съгласило с тези Общи условия и ползва Сайта и достъпния на този Сайт електронен магазин за покупко-продажба на стоки, наричано по-нататък „Потребител/Клиент“, от друга страна.

1.2.1. С приемането на Общите условия, Потребителят/Клиентът – физическо лице декларира, че притежава дееспособност, за да сключва сделки.

1.2.2. С приемането на настоящите общи условия, Потребителят/Клиентът – юридическо лице декларира, че притежава надлежния законов статут и правосубектност, за да сключва сделки.

 1. ДАННИ НА ДОСТАВЧИКА

2.1. Наименование на Доставчика: СДРУЖЕНИЕ АГАПЕ БЪЛГАРИЯ

2.2. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1784, ул. Йерусалим  №15

2.3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1784, ул. Йерусалим  №15

2.4. Данни за кореспонденция: гр. София, 1784, ул. Йерусалим  №15

Email: info@agapebg.org

тел.: +359 2 974 44 81

2.5. Вписване в публични регистри: ЕИК 121900071

2.6. Надзорни органи:

2.6.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров“ №2

тел.: 02/915 35 18

факс: 02/915 35 25

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

2.6.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, 1000, пл. „Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6

тел.: 02/933 05 65

факс: 02/988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

3.1. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет https://agapebg.org, чрез който Потребителят има възможност да сключва договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите в него стоки.

3.2. Идентифициране на Потребителя/Клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървъра на https://agapebg.org, съхранение на IP адреса на Потребителя/Клиента, както и всяка друга информация.

3.3. Артикулите, които се намират на интернет страницата https://agapebg.org  не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на Доставчика.

3.4. След кликане на бутона „Потвърждавам поръчката“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правнообвързваща сила. Потребителят/Клиентът получава потвърждение на поръчката на посочения от Потребителя/Клиента електронен адрес и с получаване на това потвърждение се счита, че е сключен договор между Потребителя/Клиента и Доставчика.

3.5. Доставчикът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Доставчикът уведомява Потребителя/Клиента за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя/Клиента електронен адрес.

3.6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с включен ДДС.

 1. ДОСТАВКА

4.1. Доставката до адрес на клиента на територията на България е за сметка на Потребителя/Клиентa.

4.2. Доставчикът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката, освен в случаите, когато повреждането и загубването са в резултат или са свързани с поведение на куриер или на Потребителя/Клиента. Доставчикът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

4.3. Веднага след доставката, артикулите следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя/Клиента или упълномощено от него лице. Евентуални нарушения на търговския вид и/или други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Доставчика. В случаите на производствен или транспортен дефект Потребителят/Клиентът не заплаща транспортните разходи. Също така повредените артикули следва да се изпратят до Доставчика за негова сметка. Повредените артикули ще бъдат заменени с нови такива, а при липса на складова наличност Потребителят/Клиентът ще има право да избира между заместващ артикул или възстановяване на сумата по съответната поръчка. В случай, че бъде избран заместващ артикул, изпращането му ще бъде за сметка на Доставчика.

4.4. При отказ за получаване на поръчаните артикули, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят/Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на артикулите. В случай, че Потребителят/Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес, където да бъдат доставени артикулите, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

4.5. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя/Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед, Потребителят/Клиентът в срок от 24 часа от получаването ѝ може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка.

 1. ЦЕНИ

5.1. Цените, посочени на интернет страницата https://agapebg.org са в български лева за един брой с включен ДДС.

5.2. В някои случаи, като покупка над определено количество артикули или при други промоционални условия, Доставчикът може да начисли търговска отстъпка. Информация за отстъпката ще бъде давана във всеки един конкретен случай.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

6.1. Потребителят/Клиентът има възможност да разглежда и след регистрация да поръчва обявените стоки на Интернет магазина https://agapebg.org.

6.2. За да използва електронния магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят/Клиентът следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя/Клиента, чрез регистрация по електронен път в сайта на електронния магазин.

6.3. При извършване на регистрацията Потребителят/Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят/Клиентът своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

6.4. Електронната поща, предоставена при първоначалната регистрация на Потребителя/Клиента, както и всяка следваща електронна поща, използвана за обмен на изявления между Потребителя/Клиента и Доставчика, е „Основен контактен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Потребителят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Потребителя/Клиента нов Основен контактен електронен адрес. Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Потребителя/Клиента, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Потребителя/Клиента нов Основен контактен електронен адрес. Доставчикът информира Потребителя/Клиента за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Потребителя/Клиента Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му. Доставчикът не носи отговорност пред Потребителя/Клиента за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес. Доставчикът може да изисква от Потребителя/Клиента използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

6.5. Потребителят/Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

6.6. Потребителят/Клиентът е длъжен незабавно да уведомява Доставчика за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

6.7. Потребителят/Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

6.8. Потребителят/Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата https://agapebg.org.

6.9. Всеки Потребител/Клиент, независимо дали е направил или не поръчка за покупка чрез електронния магазин, се задължава при ползване на услугите на Доставчика:

6.9.1. Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

6.9.2. Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

6.9.3. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

6.9.4. Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Доставчика услуги;

6.9.5. Да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

6.9.6. Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

6.9.7. Да не извършва злоумишлени действия;

6.9.8. Да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез https://agapebg.org в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

6.9.9. Да посочи точен и валиден телефонен номер, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на артикулите и да осигури възможност за получаване на артикулите.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СДРУЖЕНИЕ АГАПЕ БЪЛГАРИЯ

7.1. Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителите/Клиентите използват предоставяните услуги.

7.2. Доставчикът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на https://agapebg.org.

7.3. Доставчикът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка Доставчика да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на интернет страницата (Сайта). Доставчикът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез https://agapebg.org.

7.4. Доставчикът след получаване на плащането се задължава да прехвърли на клиента собствеността на заявените за покупка от него артикули, да достави в срок заявените за покупка артикули, да проверява за търговския вид на всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

7.5. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Доставчика във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Доставчика. Доставчикът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

7.6. Доставчикът има право да събира и използва информация отнасяща се до своите Потребители/Клиенти, независимо дали са регистрирани.

7.7. Информацията по предходната точка може да бъде използвана от Доставчика, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя/Клиента, изпратено на следния електронен адрес: info@agapebg.org. Доставчикът събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Доставчикът ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

7.8. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на обстоятелства, които Доставчикът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Доставчика.

7.9. Доставчикът има право да инсталира на компютрите на потребителите „бисквитки“ (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя/Клиента и позволяват възстановяване на информация за Потребителя/Клиента, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

8.1. Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Потребители/Клиенти, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба или при регистрацията в електронния магазин, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

8.2. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на електронния магазин.

8.3. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на електронния магазин.

8.4. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и в информацията, предоставена на Потребителя/Клиента в Сайта на електронния магазин.

8.5. Информацията, предоставяна на Потребителя по т.т. 8.2., 8.3. и 8.4. е актуална към момента на визуализацията ѝ в сайта на електронния магазин преди сключването на договора за покупко-продажба.

8.6. Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на електронния магазин.

8.7. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

8.8. Потребителят/Клиентът се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

8.9. Потребителят/Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Отказът може да се извърши след като се свържете с нас на email, намиращ се на сайта на електронния магазин, или да заяви по друг недвусмислен начин желанието си да се откаже от стоката. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери. Потребителят/Клиентът да е предоставил на Доставчика покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка.

8.10. Правото на отказ не се прилага в следните случаи: за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя/Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца; за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Доставчика и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ; за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя/Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания; за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; за доставка на стоки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от Доставчика; за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката; за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания; сключени по време на публичен търг; за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение; за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Потребителя/Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

8.11. Когато Доставчикът не е предоставил на Потребителя/Клиента информация за правото му на отказ от договора по чл. 47, ал. 1, т. 8 от Закона за защита на потребителите, Потребителят/Клиентът има право да се откаже от договора в срок една година и 14 дни, считано от датата на получаването на стоката.

8.12. Когато Доставчикът предостави на Потребителя/Клиента информацията за правото на отказ в срок една година от датата на получаване на стоката, потребителят има право да се откаже от договора в срок 14 дни, считано от датата на получаване на информацията по чл. 47, ал. 1, т. 8 от Закона за защита на потребителите.

8.13. Когато Потребителят/Клиентът иска да се откаже от договора, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока, в който може да бъде направен отказа.

8.14. Потребителят/Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Доставчика за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока, в който може да бъде направен отказа.

8.15. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от Потребителя/Клиента.

8.16. Когато Потребителят/Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора съгласно чл. 52 от Закона за защита на потребителите.

8.17. Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя/Клиента при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят/Клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя/Клиента.

8.18. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят/Клиентът изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

8.19. Когато Потребителят/Клиентът упражни правото си на отказ от договора и когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, Потребителят/Клиентът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят/Клиентът е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят/Клиентът изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.

8.20. Потребителят/Клиентът заплаща само преките разходи за връщането на стоките с изключение на случаите, когато Доставчикът изрично се е съгласил да ги заплати.

8.21. При договор за продажба, когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя/Клиента по т. 8.17., докато не получи стоките или докато Потребителят/Клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

8.22. Потребителят/Клиентът носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

8.23. Потребителят/Клиентът се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност.

8.24. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на електронния магазин, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

8.25. В случай че Потребителят/Клиентът и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Потребителя/Клиента до Доставчика чрез сайта на електронния магазин.

8.26. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя/Клиента и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

8.27. В случаите по т. 8.26., Доставчикът има право да достави на Потребителя/Клиента стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява Потребителя/Клиента по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. Доставчикът гарантира на своите Потребители/Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Доставчикът защитава личните данни на клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Доставчикът може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

9.2. Личните данни на потребители не се предоставят на трети лица, с изключение на случаите, когато те са изискани по надлежния законов ред от компетентен държавен орган или друга компетентна институция.

9.3. Потребителят/Клиентът дава съгласие предоставените от него лични данни да бъдат използвани от Доставчика или упълномощени от него лица (включително, но не само – пощенски оператори) във връзка и с оглед целите на сключените договори за покупка на стоки от електронния магазин и за доставка на стоките.

9.4. Потребителите/Клиентите се съгласяват Доставчикът да разпространява търговски съобщения до тях.

 1. АВТОРСКИ ПРАВА

10.1. Доставчикът е собственик на сайта https://agapebg.org и на електронния магазин и е носител на всички авторски права върху сайта и електронния магазин.

 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

11.1. Доставчикът не носи отговорност, ако по някаква причина (техническа или друга) Потребителят/Клиентът не може да осъществи достъп до електронния магазин.

11.2. Достъпът на Потребителя/Клиента до електронния магазин може да бъде преустановен от Доставчика по всяко време, без от това да възникват каквито и да било задължения и отговорности последния.

11.3. Доставчикът не носи отговорност в случай, че компютърът на Потребителя/Клиента е поразен от вируси или други вредни програми.

11.4. Доставчикът не носи отговорност и не дава гаранции, че компютърът или друго възпроизвеждащо устройство на Потребителя/Клиента ще предаде характеристиките и образа на сайта на електронния магазин и предлаганите в него стоки по най-точния и идентичен към действителните им цветове и форми начин.

11.5. Достъвчикът не носи отговорност за сключен договор в случай, че Потребителят/Клиентът е предоставил неверни, непълни или неточни данни. В такъв случай Доставчикът има право и да дерегистрира Потребителя/Клиента и да го лиши достъпа до клиентския му профил на сайта на електронния магазин.

11.6. Достъвчикът не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката на поръчана от Потребителя/Клиента стока в случай, че не получи надлежно плащане на цената на стоката.

11.7. Доставчикът не носи отговорност за сигурността на личните данни, предадени чрез сайта на електронния магазин, в случай на неоторизиран достъп от трети лица.

11.8. Доставчикът не носи отговорност за данни и информация, получени при плащания, извършени чрез кредитни или дебитни карти, тъй като Доставчикът няма отношение към такива средства и начини на плащания и тяхното технологично осъществяване.

11.9. Доставчикът не носи отговорност при разлика между определените в сайта на електронния магазин цени и цени на същите стоки, обявени на други места.

11.10. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от производствен дефект на стока, закупена от електронния магазин, тъй като отговорността е на съответния производител.

11.11. Доставчикът не носи отговорност за рекламации относно повреди на стоки, причинени от употреба на закупена от електронния магазин стока в противоречие с предназначението и условията за ползване на съответната стока, на техническите стандарти за безопасност или на съответните нормативни актове.

 1. ГАРАНЦИИ

12.1. Потребителят/Клиентът може да ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законна гаранция за съответствие на закупената стока с договора за продажба.

12.2. Освен законната гаранция, някои от стоките могат да имат и търговска гаранция, чиито условия се посочват изрично в описанието на съответната стока. Наличието на търговска гаранция не изключва и не ограничава гаранцията, предвидена в Закона за защита на потребителите.

12.3. Срокът на гаранцията започва да тече от деня на доставката на съответната стока.

12.4. Гаранцията не важи в следните случаи:

12.4.1. Липса на надлежно потвърждение за доставка на стоката;

12.4.2. Потребителят/Клиентът не уведоми незабавно Доставчика за дефекти на стоката, установени при нейното получаване;

12.4.3. Изтекъл срок на законната гаранция;

12.4.4. Изтекъл срок на търговската гаранция, когато същата е с по-дълъг срок от гаранцията по Закона за защита на потребителите;

12.4.5. Повреда на стоката, причинена от страна на Потребителя/Клиента или свързани (независимо по какъв начин) с него лица или вещи.

12.4.6. Използване на стоката при условия и/или по начин, които не отговарят на естеството и/или предназначението ѝ;

12.4.7. Повреда на стоката, свързана с употреба в противоречие с предназначението и условията за използването на съответната стока, на техническите стандарти, включително тези за безопасност или в противоречие с правилата на нормативните актове;

12.4.8. Повреда на стоката, причинена от пожар, наводнение, земетресение, военни действия или други форсмажорни обстоятелства.

 1. РЕКЛАМАЦИИ

13.1. Потребителят/Клиентът има право да направи рекламация до Доставчика, когато има несъответствие между доставената стока и договорената стока.

13.2. За предявяването на рекламация е необходимо и да са спазени всички други условия за рекламации, които са установени в настоящите Общи условия и в Закона за защита на потребителите.

13.3. Когато рекламацията е основателна, Доставчикът възстановява на Потребителя/Клиента заплатената от последния цена. Възстановяването на сумата се извършва по банковата сметка, посочена от Потребителя/Клиента.

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Доставчикът има право да прехвърля всяко едно от своите права и/или задължения, произтичащи от тези Общи условия и от всеки договор за покупко-продажба на стока от електронния магазин.

14.2. Доставчикът си запазва правото да променя вида на сайта на електронния магазин и информацията, публикувана на него. Това може да бъде направено без предварително известяване и/или съгласие на Потребителите/Клиентите. Промените влизат в сила незабавно и стават задължителни за Потребителите/Клиентите от момента на публикуването им на сайта на електронния магазин.

14.3. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани от едностранно от Доставчика.

14.4. Доставчикът и Потребителят/Клиентът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на Общите условия ще има действие спрямо Потребителя/Клиента след публикуването му в сайта на електронния магазин.

14.5. Доставчикът публикува тези Общи условия на адрес www.theforu.com/bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

14.6. Освен в предвидените в нормативните актове случаи и в случаите посочени по-горе в настоящите общи словия случаи, действието на Общите условия и на договора между Потребителя/Клиента с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

при изземване или запечатване на оборудването на Доставчика от държавни органи;

в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя/Клиента в сайта на електронния магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

14.7. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

14.8. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

14.9. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Доставчика, съобразно българското законодателство.

14.10. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители/Клиенти с публикуването им на https://agapebg.org на 12.02.2022 г.