Свържете се с нас

Сдружение „Агапе България“
ул. Йерусалим № 15
1784 София

Телефон: 02 974 4481
Имейл: info@agapebg.org

СДРУЖЕНИЕ АГАПЕ БЪЛГАРИЯ търси да присъедини към екипа си специалист за длъжността: 

ОРГАНИЗАТОР НА КОНФЕРЕНЦИИ И СЪБИТИЯ

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ: Планиране, организиране и провеждане на конференции, семинари, форуми и други събития, пряко свързани с целите  на Сдружение “Агапе България”, с основен фокус към младите хора: студенти и ученици, както и към учители и преподаватели 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образователна степен: висше, специалност: либерални (свободни) изкуства
Професионален опит: не се изисква
Професионални компетентности: 

– планиране, организиране и рекламиране на конференции, форуми, семинари и други подобни събития (в това число и с международен характер) сред студенти, ученици и други потенциални участници във възрастовата група до 25 години;

-организиране и планиране на летни лагери сред студенти и ученици с цел повишаване на езиковите им умения по английски език и придобиване на нови основни езикови познания по други чужди езици, сред които и корейски език;

-планиране, организиране и реклама на конференции, форуми, семинари и други подобни събития в посочените по-горе области сред учители и преподаватели;

– комуникация с медии;

4.  Ключови компетентности: 

– развито критично  и комбинативно мислене и аналитични умения ;

– адаптивност и способност за съчетаване на натрупаните  теортични познания в областта на точните и хуманитарните науки с конкретната  информация, стояща в основата на конкретния практически въпрос или проблем, подлежащ на обсъждане или разрешаване;

– умение за справяне  със сложни ситуации;  

– компютърна грамотност: работа с програмни продукти, свързани с обработка на документи, Internet, MS Office;

– свободно владеене на разговорен английски език;

– владеене на корейски език с възможност за преподавателска дейност – препоръчително;


СДРУЖЕНИЕ АГАПЕ БЪЛГАРИЯ търси да присъедини към екипа си специалист за длъжността: 

ОРГАНИЗАТОР НА КОНФЕРЕНЦИИ И СЪБИТИЯ

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ: Планиране, организиране и провеждане на конференции, семинари, форуми и други събития, пряко свързани с целите  на Сдружение “Агапе България”, с основен фокус към младите хора: студенти и ученици и други млади хора на възраст до 30 години

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образователна степен: висше, специалност: богословие
Професионален опит: не се изисква
Професионални компетентности: 

– планира, организира и презентира  семинари и други събития  сред студенти, ученици и други потенциални участници във възрастовата група до 30 години, имащи за цел: да изградят у посочената целева група  знания и практически умения за споделяне на християнската вяра и светоглед сред връстници в ежедневни ситуации, както и

изграждане на умения за изучаване на Библията самостоятелно или в малки групи;

– осъществява  контакт с потенциални участници в планираните събития, както и с водещите лектори на тези събития, като съвместно с тях формулира конкретните теми и програмата на планираните събития;

– координира дейността на лекторите (преподавателите), ангажирани в провеждането на планираните събития и семинари, и отговаря за цялостната техническа обезпеченост на участието им в събитието;

– осъществява комуникация с медиите;

4.  Ключови компетентности: 

– развито критично  и комбинативно мислене и аналитични умения;

– умение за справяне  със сложни ситуации;  за откриване на  решения, приложими в комплексни ситуации, изискващи отчитане на специфичните особености на различни сфери на работа и обучение;

– компютърна грамотност: работа с програмни продукти, свързани с обработка на документи, Internet, MS Office;

– свободно владеене на разговорен английски език