Как да бъдем изпълвани със Светия Дух

Автор: д-р Бил Брайт • Изтеглете като PDF: Кратка версияРазширена версияПоръчайте онлайн

По време на голямата икономическа депресия един мъж на име Йейтс притежавал овцеферма в Западен Тексас. Той не можел да изкарва достатъчно пари от овцевъдството, за да изплаща вноските по ипотеката върху земята си и имало опасност да загуби ранчото си. Както много други семейства и неговото трябвало да преживява на социални помощи.

Ден след ден г-н Йейтс изкарвал овцете на паша по хълмовете на Западен Тексас, но мисълта дали ще може да си плати сметките несъмнено го притеснявала. Тогава един сеизмографски екип от нефтена компания пристигнал в ранчото и казал на г-н Йейтс, че в земите му има петролно находище. Поискали разрешение да сондират на произволно място и той подписал договор за даване под наем.

На около 340 м. дълбочина те се натъкнали на огромни залежи. От първия кладенец започнали да добиват по 80 000 барела дневно. Много от изкопаните по-късно кладенци били с двойно по-голям капацитет. Всичко това било собственост на г-н Йейтс! В деня, когато купил земята, той получил и правата върху полезните изкопаеми в нея. А живеел от социални помощи. Един мултимилионер, живеещ в бедност. Какъв бил проблемът? Той не знаел, че в земите му има нефт. Той бил собственик на нефта, но не го притежавал.

Не съм срещал по-добри примери за живота на християнина. В момента, в който станем дете на Бога чрез вяра в Христос, ние ставаме Негови наследници и добиваме достъп до всички Негови богатства. Всичко, от което имаме нужда – мъдрост, любов или сила, за да бъдем Божии мъже и жени и за да живеем за Бога и да свидетелстваме ефективно за Христос – е на наше разположение.

Но повечето християни продължават да си живеят в самоналожена духовна нищета, защото не знаят как да приемат духовните богатства, които вече са техни. Безсмислено е да се опитваме да живеем с наши собствени сили начина на живот, който Бог ни е заповядал да живеем. Нашата сила трябва да идва от Господа! Светият Дух идва, за да ни направи способни да познаваме Христос. Когато приемем Христос в живота си, ние преживяваме новорождение и Светият Дух започва да обитава в нас. Светият Дух ни прави способни да живеем и споделяме изобилния живот, който Исус обещава на всички, които Му се доверят.

Липса на вяра

Много християни не са изпълнени със Светия Дух поради липса на знание. Неверието пък пречи на други да преживеят изобилния живот. Има и други християни, които са запознати с личността и служението на Светия Дух, но които поради различни причини, никога не са могли да вникнат в Божията любов. Те се страхуват от Бога. Те чисто и просто не Му се доверяват.

Представете си, че двамата ми сина дойдат при мен и ми кажат: „Татко, обичаме те и решихме, че отсега нататък, докато сме живи, искаме да правим всичко, което ни кажеш да правим!“. Какво, мислите, ще бъде моето отношение?

Ако откликна на тяхното доверие към мен по начина, по който мнозина вярват, че Бог ще откликне, когато Му предадат живота си, тогава аз би трябвало да сграбча синовете ми за раменете, да ги изгледам строго и да им кажа: „Само това чаках. Сега ще ви накарам да съжалявате за това си решение до края на живота ви. Ще отнема всяка радост от живота ви, ще ви взема всичките играчки и ще ви накарам да правите всичките неща, които мразите“.

Много хора вярват, че това е начинът, по който Бог ще откликне, когато кажат: „Господи, предавам контрола над живота си на Теб“. Те не разбират колко много ги обича Бог. Знаете ли какво ще направя, ако синовете ми дойдат при мен с подобни думи? Ще ги прегърна и ще им кажа: „И аз ви обичам и оценявам дълбоко този израз на любовта ви към мен. Това е най- хубавият подарък, който можете да ми подарите и аз искам да направя всичко по силите си, за да заслужа любовта и доверието ви.“

Бог по-малко любящ и загрижен ли е за Своите деца? Не. Той доказва отново и отново, че е любящ Бог, нашият Небесен Отец, който е дълбоко загрижен за Своите деца. Той е достоен за доверието ни.

Изпълнени чрез вяра

Как може някой да бъде изпълнен със Светия Дух? С Духа биваме изпълвани чрез вяра. Ние приемаме Христос чрез вяра. Живеем чрез вяра. Всичко, което получаваме от Бога от момента на духовното си раждане до смъртта си, е чрез вяра.

Искате ли да бъдете изпълвани със Светия Дух? Това може да стане още сега, където и да се намирате, чрез вяра. Не е нужно да умоляваме Бога да ни изпълни със Светия Дух. Не е нужно да сключваме бартерна сделка с Него – Духа срещу пост, плач или молби. Аз дълго време постих и виках към Бога за пълнотата Му. Тогава един ден открих в Писанието, че „праведният чрез вяра ще живее“¹. Ние не можем да спечелим Божията пълнота. Ние я приемаме чрез вяра. Представете си, че искате да осребрите чек за сто долара. Нима ще отидете до банката, където имате депозит за няколко хиляди долара, ще поставите чека на гишето, ще паднете на колене и ще умолявате касиерката: „О, моля ви, госпожице, осребрете чека ми!“? Не, това не е начинът, по който осребрявате чек. Вие просто отивате с вяра, поставяте чека на гишето и чакате парите, които са си ваши. След това благодарите на касиерката и си тръгвате.

Милиони християни умоляват Бога, както Го умолявах и аз, да им даде нещо, което е вече тяхно и което трябва само да вземат чрез вяра. Те търсят някакво емоционално преживяване, без да разбират, че подобно поведение от тяхна страна обижда Бога – отричат вярата, чрез която сме угодни на Бога. В Евреи 11:6 се казва: „А без вяра не е възможно да се угоди на Бога […]“.

Подготовка на сърцето

Въпреки че биваме изпълвани със Светия Дух чрез вяра и единствено чрез вяра, важно е да вземаме предвид няколко фактора, които ни помагат да подготвим сърцето си за изпълването с Духа.

Първо, трябва да гладуваме и жадуваме за Бога и да желаем да бъдем изпълнени с Духа. Имаме обещанието на нашия Спасител: „Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят“².

Второ, трябва да сме готови да предадем живота си на Христос според увещанието на Павел в Римляни 12:1-2: „И така, братя, аз ви умолявам, чрез Божиите милости, да предадете телата си за жертва жива, свята, благоугодна на Бога, което е вашето разумно служение“. Когато мислите за онова, което Той е извършил за вас, прекалено много ли иска Бог от вас? Не копирайте поведението и обичаите на този свят, но бъдете различен човек, с чистота и новаторство във всичко, което вършите и мислите. И тогава ще научавате от опит колко истински задоволяващи са Неговите пътища за вас.

Трето, трябва да изповядаме всеки грях, който Светият Дух ни посочи, и да приемем очистването и прошката, които Бог обещава в 1 Йоан 1: 9: „Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. И за Бог да направи това е напълно подобаващо, понеже Христос умря, за да ни умие от греховете ни*“.

Заповед и обещание

Има две много важни думи, които трябва да запомним. Първата е заповед. В Ефесяни 5:18 Бог ни заповядва да бъдем изпълнени: „И не се опивайте с вино, следствието от което е разпътство, а се изпълвайте с Духа“. Да не бъдем изпълвани, ръководени и укрепвани от Светия Дух означава да бъдем непокорни.

Другата дума е обещание – обещание, което осигурява изпълнението на заповедта:

„И увереността, която имаме към Него, е това, че ако молим нещо според Неговата воля, Той ни слуша; и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да помолим, знаем, че получаваме това, което сме помолили от Него“ (1 Йоан 5: 14-15).

И тъй, дали Божията воля за нас е да бъдем изпълвани с Духа и ръководени от Него? Разбира се, че е – защото такава е Неговата заповед! Тогава още сега можем да поискаме от Бога да ни изпълни със Светия Дух, не защото заслужаваме да бъдем изпълнени, а въз основа на Неговата заповед и обещание.

Ако сме християни, Светият Дух вече живее в нас. Следователно няма нужда да Го каним да влезе в живота ни. В момента, в който сме приели Христос, Светият Дух не само е дошъл да обитава в нас, но също така ни е дал и духовен живот. По този начин ние сме се новородили като Божии деца. Освен това Светият Дух ни е кръстил в Христовото тяло. В 1 Коринтяни 12:13 Павел обяснява: „Всички ние бяхме кръстени в един Дух, за да съставляваме едно тяло“.

Ние приемаме Светия Дух в живота си, новораждаме се и се кръщаваме в Него веднъж завинаги. Всичко това се случва, когато приемем Христос. Но има много изпълвания с Духа, както става ясно в Ефесяни 5:18. На гръцки, езика, на който първоначално е записана тази заповед, смисълът ѝ е по-ясен от повечето ѝ преводи. Тази Божия заповед означава да бъдем изпълвани, ръководени и укрепвани от Светия Дух постоянно и непрекъснато през целия си живот.

Ако трябва да бъдем съвсем точни, ние не трябва да се молим да бъдем изпълнени със Светия Дух, защото няма такова място в Писанието, където да ни се казва да се молим за изпълването ни със Светия Дух. Ние се изпълваме чрез вяра. Но тъй като обектът на вярата ни е Бог и Словото Му, аз предлагам да се молите да бъдете изпълнени със Светия Дух като израз на вярата си в Божията заповед и обещание. Вие не се изпълвате, защото се молите, а защото чрез вяра се доверявате на Бога да ви изпълни с Духа Си като отклик, резултат от вашата вяра.

Как покривате Божиите изисквания? Гладувате и жадувате ли за правда? Изповядали ли сте всеки разпознат грях в живота си? Желаете ли искрено Светият Дух да ви води и укрепва? Ако е така, сведете глава и се помолете с тази молитва на вяра. Изискайте пълнотата на Светия Дух чрез вяра:

„Скъпи Отче, нуждая се от теб. Признавам, че досега сам контролирах
живота си. И така съгреших против Теб. Благодаря Ти, че си опростил
греховете ми, понеже Христос умря на кръста заради мен. Сега каня
Христос да поеме контрола над трона на моя живот. Изпълни ме със
Светия Дух според както си заповядал да се изпълвам и според както Си
обещал в Словото Си, че ще извършиш, ако поискам с вяра. Моля се за
това в авторитета на името на Господ Исус Христос. В израз на вярата
си сега Ти благодаря, че ме изпълваш с Твоя Свят Дух и че поемаш
контрола над живота ми“.

Ако тази молитва изразява желанието на сърцето ви и ако сте посрещнали Божиите условия за подготовка на сърцето си, можете да бъдете сигурни, че Бог ви е отговорил³. Сега сте изпълнени с Духа, независимо дали се „чувствате“ изпълнени, или не. Ние живеем чрез вяра, не чрез чувства.

Още в този момент можете да започнете да черпите от огромните, неизчерпаеми източници на Светия Дух – да ви направи способни да живеете свят живот, да споделяте думите на Господ Исус и любовта и прошката Му към всички човеци навсякъде по света. Помнете, че да бъдем изпълвани със Светия Дух е начин на живот. Заповядано ни е непрестанно да бъдем ръководени от Светия Дух. Благодарете на Бога за пълнотата на Духа Му, като започнете, и продължавате, всеки ден да Го каните да ръководи живота ви във всеки един момент. Това е наследството ви като Божие дете.

Как да бъдем водени от Духа

Бележки:
(1) Галатяни 3:11 (2) Матей 5:6 (3) 1 Йоан 5:1
* Според английския The Living Bible превод на Библията, бел. прев.

Адаптирано от Как да бъдем изпълвани със Светия Дух, 1971, 1998 от Бил Брайт,
New Life Publications, Кемпъс Крусейд фор Крайст.