Целта на Исус

Изтеглете като PDF

По време на Своето тригодишно открито служение Исус върши много неща. Защо идва Той на земята? Какви са били Неговите цели?

Идването на Исус е предсказано

Какво казват пасажите за целта на идването на Исус? 

Матей 20:28

Как служи Исус?

Какво означава думата откуп?

Лука 19:10

Какво има предвид Исус според вас, когато използва думата погиналото (или изгубените)?

Ефесяни 2:8

Какво означава думата спасени; спасени от какво?

1 Тимотей 2:3-6; Евреи 9:13-15

Какво дава възможност на Исус да бъде наш посредник (ходатай)?

Какво прави Исус за вярващите?

Забележете контраста в позицията на човек спрямо Бога преди, и след като е приел Христос.

Колосяни 1:13, 14, 19-23

Какво предлага Исус да направи за нас?

Ефесяни 2:1-9

За каква смърт се говори в стих 1?

В какъв смисъл сме съживени (стихове 1 и 5)?

1 Петър 3:18

Какво означава тук изразът праведният за неправедните?

Помислете:

  1. Каква е вашата позиция пред Бог?
  2. Какъв е вашият отговор на това, което Исус ви предлага?
  3. Ако умрете тази вечер, колко сигурни сте, че сте спасени и че ще ви бъде позволено да отидете на небето? Поради какви причини?