Из страниците на Стария Завет

Божият модел на обещание и благословение

Стъпка 9

Изтеглете като PDF Поръчайте онлайн

Загадка ли е Старият завет за вас? Питате ли се доколко той е важен за християните?

Какво има предвид Библията, когато говори за времето на Закона и времето на благодатта? И кои са някои от главните герои в драматичния разказ на взаимоотношенията между Бога и хората?

Тази „Стъпка“ изследва отговорите и разкрива как Бог подготвя пътя за Исус Христос.

В това изучаване ще откриете:

 • Цялостния план на работата на Бога в Стария завет.
 • Божия модел на обещание и благословение.
 • Истинското предназначение на Закона.
 • Истинската значимост на Божията благодат и прошка.

Каква е целта на това изучаване

Човекът е създаден с определена цел. Но как ли ще я постигне той? И къде ли ще го отведе тя?

    Целта на това изучаване е да ви даде общ поглед върху сътворението на човека, грехопадението му и Божия замисъл и промисъл по начин, по който животът на човека да се подчини отново на истинската си цел.

    Тези уроци ще ви помогнат по шест начина:

    Първо, ще получите обща представа за Божието дело в старозаветните времена. Уроците ще ви преведат през трийсет и деветте книги, разкривайки взаимовръзката помежду им. От изучаването ще видите как спасението на човечеството е било предвидено и замислено от Бога още в началото на сътворението. Ще проследите обещанията, които Бог дава, и тяхното изпълнение. Ще разберете как Старият завет се вписва в историята.

    Второ, ще проследите историческия път на народа, чрез който Бог се открива на света. Ще научите как Бог създава и води този единствен по рода си народ – Израел. Ще наблюдавате как израилтяните благоденстват, когато се покоряват на Бога, и какви са последствията, когато не го правят. И най-вече ще разберете как Бог изгражда народ, от който да се роди Синът Му, за да изкупи човечеството.

    Трето, от библейските примери ще научите колко важно е покорството в живота на християнина. Животът на светиите от Стария завет свидетелства за последиците от нарушаването на Божия закон и за радостта от всеотдайното отдаване на Бога.

    Четвърто, ще наблюдавате примера на велики хора, живели с вяра. Авел, Мойсей, Ной, Авраам, Исус Навиев, Давид, Илия и Еремия – всички те притежават качества, които ги правят Божии хора. Провалите и пораженията също не са им чужди. Открийте как са живели живота си за Бога и какъв е примерът, който са оставили за нас днес.

    Пето, ще разберете действителното предназначение на Закона и истинската значимост на Божията благодат и прошка. Много християни се чудят дали все още трябва да спазваме постановленията на Стария завет. Защо Бог дава Закона? Какво става, когато съгрешим? Отговорите на всички тези въпроси ще изградят представата ви за чудесното дело, което Бог извършва за нас чрез Исус Христос.

    Шесто, ще видите как пророците служат на Бога със сила и дързост. Животът на тези мъже е достоен за подражание. Те се опълчват срещу общоприетото в обществото, за да живеят свято и посветено. Те предричат събития, които се сбъдват стотици години по-късно. Ще видите изпълнението на вдъхновените им послания.

Основи на вярата

Стъпка 9: „Из страниците на Стария завет“ е част от „Десет основни стъпки към християнска зрялост“. Това е серия от изучавания, издържали изпита на времето и предназначени да осигурят стабилна основа за вярата ви. През почти четиридесетте години откакто бе издаден за пръв път, тази поредица изучавания на Библията е ползвана от стотици хиляди хора.

    Насърчавам ви, когато свършите „Стъпка 9“, да продължите с изучаването на останалите „Стъпки“.

    Ако сте повярвали наскоро, серията „Десет основни стъпки“ ще ви запознае с основните доктрини на християнската вяра. Прилагайки усвоените принципи, ще започнете да растете духовно и да намирате разрешение на проблемите, с които вероятно ще се сблъскате като новоповярвал.

    Ако сте напреднали във вярата, ще откриете как да помагате на другите да приемат Христос и да израстват духовно. Личното ви посвещаване на нашия Господ ще се затвърди и ще се научите да разработвате ефективен план за молитва и изучаване на Библията.

    Поредицата включва една книжка за встъпителното изучаване и десет отделни книжки за всяка Стъпка. Тези ръководства за изучаване съответстват на разширеното и осъвременено издание на Наръчник за християнска зрялост и Десет основни стъпки – ръководство за водещия.

    Всяка Стъпка разкрива различен аспект от християнския живот и учения и съдържа уроци, които могат да се изучават както самостоятелно, така и в групи.

    Насърчавам ви, докато изучавате Стъпка 9, да разсъждавате трезво и непредубедено. В процеса на изучаване непрестанно молете Бога да ви показва какво е приложението на научаваните от вас принципи. Започнете да ги следвате ежедневно и животът ви с Бога ще следва Неговия модел на обещание и благословение.

Как да извлечете полза от това изучаване

На стр. 9 от тази „Стъпка“ ще намерите подготвителната статия „Божият модел на обещанието“. Тя ще ви даде ясна представа за чудния Божий замисъл за възстановяването на взаимоотношенията и общението Му със съгрешилото човечество и възвръщането на човека към първоначалната му цел. Поместени са кратък исторически преглед и резюме на книгите от Стария завет, чиято цел е да ви подпомогнат при изучаването. Прочетете статията внимателно, преди да започнете Урок 1. Преговаряйте я, докато изучавате уроците.

    Тази „Стъпка“ съдържаа осем урока и преговор (или обобщение). Всеки урок е разделен на две части: изучаване на Библията и практическо приложение. В началото на всеки урок прочитайте целта му. Тя посочва основната задача на изучаването. Помнете я, докато разработвате урока.

    Постарайте се да научите посочените стихове наизуст. Учете ги, като ги преписвате върху малки картончета и ги носите винаги със себе си. Всеки ден преговаряйте научените стихове.

    Нашият Господ ни заповядва да изучаваме Словото Му. В Притчи 7:1-3 ни се напомня следното:

    Сине мой, пази думите ми, и запазвай заповедите ми при себе си.

    Пази заповедите ми и ще живееш – и поуката ми, като зеницата на очите си. Вържи ги за пръстите си, начертай ги на плочата на сърцето си.

    Като размишлявате върху научените стихове, и чрез вяра изповядвате Божиите обещания, ще изпитате радостта, победата и силата, които Божието Слово внася в живота на християните. Когато завършите изучаването на цялата поредица, ще бъдете способни да разработите свой метод на изучаване на Библията, като продължавате да използвате систематични подходи за наизустяване на Божието Слово.

Изучаване на уроците

    Чрез бегло четене на Библията можем да открием само важните духовни истини, които лежат на повърхността. За да вникнем в Словото е необходимо да го изучаваме. Често единствената разлика между четенето и изучаването се състои в една тетрадка и химикалка.

    Всеки урок от това изучаване разглежда важна тема, като е предвидено и място за отговори на въпросите. Отделяйте поне 30 минути всеки ден (най-добре сутрин) за изучаване на Библията, размишлявайте върху Словото с молитва.

    Не забравяйте, че смисълът и най-важната цел на тихото време или изучаване на Библията не е придобиването на знания или натрупването на библейска информация, а близкото и сърдечно общуване с Бога.

    Ето няколко съвета, които ще ви помогнат по време на изучаването:

 • Определете конкретен час и място за провеждане на изучаването. Уговорете си среща с Бога и я спазвайте.
 • Пригответе си молив или химикалка, Библията и тази малка книжка.
 • Започвайте с молитва за Божието присъствие, благословение и мъдрост.
 • Размишлявайте върху целта и определете как тя се вписва в обстоятелствата около вас.
 • Научете наизуст посочените стихове.
 • Преминете към изучаването на Библията, като се доверите на Бога да ви учи чрез него. Молете се и очаквайте Той да бъде с вас. Работете внимателно, като четете пасажите от Писанието и размишлявате върху въпросите. Давайте възможно най-изчерпателни отговори.
 • Когато стигнете до практическото приложение, отговорете честно на въпросите и започнете да ги прилагате в живота си.
 • Молете се и отново прочетете урока. След това преразгледайте отговорите си в приложението. Трябва ли да ги промените? Или да ги допълните?
 • Преговорете научените стихове.
 • Върнете се на целта на урока и преценете дали тя е изпълнена. Ако не е, какво още трябва да направите?
 • Завършете с молитва, като благодарите на Бога и Го помолите да ви помогне да растете духовно в конкретните области, които ви е разкрил.
 • Когато преминете първите шест урока от тази „Стъпка“, отделете допълнително време за преговора. Трябва да сте сигурни, че напълно разбирате всеки урок.
 • Ако смятате, че не сте усвоили материала от тази „Стъпка“ достатъчно добре, помолете Бога за мъдрост и преговаряйте съответния урок или уроци дотогава, докато напълно ги разберете и започнете да прилагате истините в живота си.

    Тези изучавания не са предназначени за изграждане на цялостна система от християнски възгледи. Но внимателното изучаване на уроците ще ви даде, с Божия помощ, достатъчно знания, за да разкривате и следвате Божия план за живота си. Представените тук духовни истини ще направят срещите ви с Господ Исус Христос близки и сърдечни и ще ви разкрият обещания от Исус пълноценен и изобилен живот (Йоан 10:10).

    Работете задълбочено по уроците и не бързайте! Отделяйте достатъчно време за размисъл върху въпросите. Разсъждавайте върху тях. Вникнете в истините и започнете да ги прилагате на практика. Дайте възможност на Бога да ви говори и позволете на Святия Дух да ви учи. Като прекарвате време с нашия Господ в молитва и изучаване на Словото и като Му се доверявате и покорявате, ще изпитате чудната радост от Неговото присъствие (Йоан 14:21).

Съдържание към Стъпка 9: Из страниците на Стария Завет

Урок 1: Началото

    Цел – да разберем каква е връзката на книгата Битие и нашето съвремие.

Урок 2: От Адам до Авраам

    Цел – от примерите в Библията да разберем важността на покорството за християнския живот. 

Урок 3: Мойсей, Пасхата и излизането от Египет 

Цел – Да се научим да живеем чрез вяра, осланяйки се на Господа.

Урок 4: Закон и благодат

    Цел – Да осъзнаем нашата неспособност да спазваме закона и нуждата си от Божията благодат.

Урок 5: Изкупление и опрощение

    Цел – Да вярваме в Божиите обещания и да общуваме с Него без греха да ни пречи.

Урок 6: Илия – силата на човека, воден от Духа

    Цел – Да служим на Бога със сила и дързост.

Урок 7: Еремия – един самотен свидетел

    Цел – Да служим вярно на Бога независимо от обезсърченията.

Урок 8: Скинията

    Цел – Да разберем по какъв начин скинията е първообраз на делото на Христос.

Преговор

Пожелаваме ви приятно изучаване!