Християнският живот

Първи стъпки по пътя на вярата

Стъпка 1

Изтеглете като PDF Поръчайте онлайн

Познато ли ви е духовното преживяване? Чувствали ли сте се някога безсилни и отчаяни от напразните си усилия да водите християнски живот?

Това изучаване ще ви даде надежда.

Стъпка 1: „Християнският живот“ ще ви покаже как да изпитате преживяното от милиони други християни по света – радостта от пълноценния, изобилен, целенасочен и плодоносен живот в Христос.

В това изучаване ще откриете:

 • Как Христос може да обитава в живота ви
 • Какво означава да следвате Исус Христос като Господ
 • Как общението ви с Бога да бъде непрестанно
 • Как служението ви да добие сила и ефективност

Каква е целта на това изучаване

В края на учебната ни конференция един лекар се приближи до мен. Беше много въодушевен. Преливаше от радост и възбуда.

„Откакто научих как да бъда изпълван със Светия Дух и да живея в Неговата сила, християнският ми живот се превърна в истинско приключение! – възкликна той. – Иска ми се всеки човек да изживее същото приключение с Христос.“

С помощта на това изучаване ще узнаете как можете да изпитате  преживяваното от този човек и милиони други християни по света – радостта от пълноценния, изобилен, целенасочен и плодоносен живот в Христос. Ако досега сте живели в духовно поражение – безсилни и безплодни, чудейки се дали християнският живот има въобще някакъв смисъл, то тези редове ще ви посочат надежда.

Ще откриете какво означава да следвате Исус Христос като Господ и какво е мястото на църквата в живота ви. Ще научите петте принципа на духовно израстване. Ще се уверите, че, за да живеете победоносен християнски живот, Христос трябва да пребъдва във вас.

Когато бъдат разбрани и приложени чрез вяра, някои основни духовни истини могат коренно да променят и обогатят духовния ви живот. С помощта на тези изпитани принципи животът ви с Бога ще стане по-пълноценен и ще започнете по-ефективно да свидетелствате за Спасителя.

Уверявам ви, че, ако на практика следвате изпитаните концепции, изложени в тази Стъпка, ще заживеете живот, превъзхождащ всичко друго.

Основи на вярата

„Десет основни стъпки към християнска зрялост“ е поредица, с чиято помощ можете ефективно да изучавате Библията и да разберете християнската вяра. Можете да я използвате както за тихото си време, така и за групово разглеждане.

„Десет основни стъпки“ е разделена на единайсет части – една книжка за встъпителното изучаване и десет отделни книжки за всяка от десетте „Стъпки“. Тези ръководства за изучаване съответстват на разширеното и осъвременено издание на „Наръчник за християнска зрялост“ и „Десет основни стъпки – ръководство за водещия“.

Насърчавам ви, когато свършите „Стъпка 1“, да продължите с изучаването на останалите „Стъпки“ от поредицата. Изучавайте уроците старателно и преговаряйте всяка „Стъпка“ периодично, за да усвоите разглежданите принципи.

Ако сте повярвали наскоро, серията „Десет основни стъпки“ ще ви запознае с основните доктрини на християнската вяра. Прилагайки усвоените принципи, ще започнете да растете духовно и да намирате разрешение на проблемите, с които вероятно ще се сблъскате като новоповярвал.

Ако сте напреднали във вярата, ще откриете как да помагате на другите да приемат Христос и да израстват духовно. Личното ви посвещаване на нашия Господ ще се затвърди и ще се научите да разработвате ефективен план за молитва и изучаване на Библията.

Ако системно изучавате „Десет основни стъпки към християнска зрялост“, ще се научите да живеете в силата на Светия Дух като по-радостен и победоносен християнин.

Предстои ви изучаване на Библията, което може коренно да промени живота ви. Днес милиони хора по света следват Христос и изпитват силата на възкресението Му благодарение на здравата основа на вярата си, изградена с помощта на този материал. 

Как да извлечете полза от това изучаване

На стр. 9 от тази „Стъпка“ ще намерите подготвителната статия „За какво е този шум?“. Тя ще ви даде ясна представа за динамиката на християнския живот. Прочетете я внимателно, преди да започнете Урок 1. Преговаряйте я, докато изучавате уроците.

    Тази „Стъпка“ съдържа шест урока и преговор (или обобщение). Всеки урок е разделен на две части: изучаване на Библията и практическо приложение. В началото на всеки урок прочитайте целта му. Тя посочва основната задача на изучаването. Помнете я, докато разработвате урока.

    Постарайте се да научите посочените стихове наизуст. Учете ги, като ги преписвате върху малки картончета и ги носите винаги със себе си. Всеки ден преговаряйте научените стихове.

    Нашият Господ ни заповядва да изучаваме Словото Му. В Притчи 7:1-3 ни се напомня следното:

Сине мой, пази думите ми, и запазвай заповедите ми при себе си. Пази заповедите ми и ще живееш – и поуката ми, като зеницата на очите си. Вържи ги за пръстите си, начертай ги на плочата на сърцето си.

    Като размишлявате върху научените стихове, и чрез вяра изповядвате Божиите обещания, ще изпитате радостта, победата и силата, които Божието Слово внася в живота на християните. Когато завършите изучаването на цялата поредица, ще бъдете способни да разработите свой метод на изучаване на Библията, като продължавате да използвате систематични подходи за наизустяване на Божието Слово.

Изучаване на уроците

    Чрез бегло четене на Библията можем да открием само важните духовни истини, които лежат на повърхността. За да вникнем в Словото е необходимо да го изучаваме. Често единствената разлика между четенето и изучаването се състои в една тетрадка и химикалка.

    Всеки урок от това изучаване разглежда важна тема, като е предвидено и място за отговори на въпросите. Отделяйте поне 30 минути всеки ден (най-добре сутрин) за изучаване на Библията, размишлявайте върху Словото с молитва.

    Не забравяйте, че смисълът и най-важната цел на тихото време или изучаване на Библията не е придобиването на знания или натрупването на библейска информация, а близкото и сърдечно общуване с Бога.

    Ето няколко съвета, които ще ви помогнат по време на изучаването:

 • Определете конкретен час и място за провеждане на изучаването. Уговорете си среща с Бога и я спазвайте.
 • Пригответе си молив или химикалка, Библията и тази малка книжка.
 • Започвайте с молитва за Божието присъствие, благословение и мъдрост.
 • Размишлявайте върху целта и определете как тя се вписва в обстоятелствата около вас.
 • Научете наизуст посочените стихове.
 • Преминете към изучаването на Библията, като се доверите на Бога да ви учи чрез него. Молете се и очаквайте Той да бъде с вас. Работете внимателно, като четете пасажите от Писанието и размишлявате върху въпросите. Давайте възможно най-изчерпателни отговори.
 • Когато стигнете до практическото приложение, отговорете честно на въпросите и започнете да ги прилагате в живота си.
 • Молете се и отново прочетете урока. След това преразгледайте отговорите си в приложението. Трябва ли да ги промените? Или да ги допълните?
 • Преговорете научените стихове.
 • Върнете се на целта на урока и преценете дали тя е изпълнена. Ако не е, какво още трябва да направите?
 • Завършете с молитва, като благодарите на Бога и Го помолите да ви помогне да растете духовно в конкретните области, които ви е разкрил.
 • Когато преминете първите шест урока от тази „Стъпка“, отделете допълнително време за преговора. Трябва да сте сигурни, че напълно разбирате всеки урок.
 • Ако смятате, че не сте усвоили материала от тази „Стъпка“ достатъчно добре, помолете Бога за мъдрост и преговаряйте съответния урок или уроци дотогава, докато напълно ги разберете и започнете да прилагате истините в живота си.

    Тези изучавания не са предназначени за изграждане на цялостна система от християнски възгледи. Но внимателното изучаване на уроците ще ви даде, с Божия помощ, достатъчно знания, за да разкривате и следвате Божия план за живота си. Представените тук духовни истини ще направят срещите ви с Господ Исус Христос близки и сърдечни и ще ви разкрият обещания от Исус пълноценен и изобилен живот (Йоан 10:10).

    Работете задълбочено по уроците и не бързайте! Отделяйте достатъчно време за размисъл върху въпросите. Разсъждавайте върху тях. Вникнете в истините и започнете да ги прилагате на практика. Дайте възможност на Бога да ви говори и позволете на Светия Дух да ви учи. Като прекарвате време с нашия Господ в молитва и изучаване на Словото и като Му се доверявате и покорявате, ще изпитате чудната радост от Неговото присъствие (Йоан 14:21).

Съдържание към Стъпка 1: Християнският живот – Първи стъпки по пътя на вярата

Урок 1: Увереността на Християнина 

Цел: Да даде увереност на новоповярвалия, че притежава вечен живот и че Христос е в живота му.

Урок 2: Животът, направляван от Христос

    Цел: Да покаче, че християнският живот е възможен, единствено ако Христос го живее чрез нас.

Урок 3: Петте принципа на растежа

    Представя основите на духовния растеж на християнина и насърчава прилагането им на практика.

Урок 4: Авторитетът за християнина

    Представя каква е ролята и силата на Библията в християнския живот.

Урок 5: Да се научим да се молим

    Как се изгражда молитвения живот. 

Урок 6: Значението на църквата

    Набляга на важността от участие в местната църква.

Преговор

Пожелаваме ви приятно изучаване!