Християнинът и изобилният живот

Изграждане на нови ценности

Стъпка 2

Изтеглете като PDF Поръчайте онлайн

Питали ли сте се дали има нещо по-вълнуващо от живота ви като християнин?

Открийте отговора в „Стъпка 2“ от поредицата „Десет основни стъпки към Християнска зрялост“. Тази стъпка описва християнския начин на живот – какъв е той и как изглежда в действителност.

Изучаването разглежда проблемите за греха и изкушението и духовната битка в живота.

С помощта на това изучаване:

 • Ще добиете по-добра представа за изобилния живот
 • Ще изпитате Божията сила да променя живота ви
 • Ще изградите нови приоритети
 • Ще се превърнете в по-енергични свидетели за Христос

Каква е целта на това изучаване

Добре си спомням нощта през 1944 година, когато – сам в къщи – коленичих и предадох волята си на Христос. Въпреки че не почувствах нищо особено, както се случва с някои хора, Христос влезе в живота ми – верен на обещанието Си (Откровение 3:20).

    Постепенно, сякаш наблюдавах разтварящия се цвят на прекрасна роза, аз започнах да осъзнавам красотата и благоуханието на Неговото присъствие в живота си. Макар като невярващ да смятах, че съм напълно щастлив и доволен от предизвикателствата на живота, Исус ми даде качествен нов живот – изобилен живот, изявяващ се по начини, твърде многобройни да се изброят.

    Това практическо изучаване е специално подготвено с цел да ви помогне да заживеете изобилно.

    Стъпка 2: „Християнинът и изобилният живот“ описва християнския начин на живот – какво представлява той и как изглежда на практика. В изучаването се разглеждат проблемите на изкушенията, греха и духовната битка. Принципите, които ще изучавате, ще ви помогнат да оцените своето общение с Господа. Те ще ви насочат да оцените своето общение с Господа. Те ще ви насочат към християнската победа и изобилният живот.

    Това изучаване ще ви помогне по два начина:

    Първо, ще разберете изобилния живот по-добре.

    Много християни търпят поражения и разочарования само защото не знаят какво казва Библията за победата, която имаме чрез Христос, като живеем с вяра и покорство.

    Псалмистът казва: „Изясняването на Твоето слово просвещава“ (Псалм 119:130), а Исус учи, че „ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни“ (Йоан 8:32).

    Уверявам ви, че ако прилагате изпитаните истини, представени в това изучаване, ще откриете динамичния нов живот, който само Христос дава. Така ще станете по-победоносен и лъчезарен свидетел за нашия Господ.

Второ, Божията сила ще промени живота ви.

В Евреи 4:12 се казва:

Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки двуостър меч, като пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и е съдия на помислите и намеренията на сърцето.

    С помощта на Словото Си Бог е променял хиляди мъже и жени, сред които и Мартин Лутер, К. С. Луис, Били Греъм и много други, и ги е използвал, за да променят историята. Изучавайки тази „Стъпка“, вие несъмнено ще забележите настъпващите във вас промени и задълбочаващото се осъзнаване на Божията сила в живота ви.

Основи на вярата

„Десет основни стъпки към християнска зрялост“ е поредица, с чиято помощ можете ефективно да изучавате Библията и да разберете християнската вяра. Можете да я използвате както за тихото си време, така и за групово разглеждане.

„Десет основни стъпки“ е разделена на единайсет части – една книжка за встъпителното изучаване и десет отделни книжки за всяка от десетте „Стъпки“. Тези ръководства за изучаване съответстват на разширеното и осъвременено издание на „Наръчник за християнска зрялост“ и „Десет основни стъпки – ръководство за водещия“.

Насърчавам ви, когато свършите „Стъпка 1“, да продължите с изучаването на останалите „Стъпки“ от поредицата. Изучавайте уроците старателно и преговаряйте всяка „Стъпка“ периодично, за да удвоите разглежданите принципи.

Ако сте повярвали наскоро, серията „Десет основни стъпки“ ще ви запознае с основните доктрини на християнската вяра. Прилагайки усвоените принципи, ще започнете да растете духовно и да намирате разрешение на проблемите, с които вероятно ще се сблъскате като новоповярвал.

Ако сте напреднали във вярата, ще откриете как да помагате на другите да приемат Христос и да израстват духовно. Личното ви посвещаване на нашия Господ ще се затвърди и ще се научите да разработвате ефективен план за молитва и изучаване на Библията.

Ако системно изучавате „Десет основни стъпки към християнска зрялост“, ще се научите да живеете в силата на Светия Дух като по-радостен и победоносен християнин.

Предстои ви изучаване на Библията, което може коренно да промени живота ви. Днес милиони хора по света следват Христос и изпитват силата на възкресението Му благодарение на здравата основа на вярата си, изградена с помощта на този материал.

Как да извлечете ползата от това изучаване

На стр. 13 от тази „Стъпка“ ще намерите подготвителната статия „За да бъде животът изобилен?“. Тя ще ви даде ясна представа как се живее изобилният живот. Прочетете я внимателно, преди да започнете Урок 1. Преговаряйте я, докато изучавате уроците.

    Тази „Стъпка“ съдържа седем урока и преговор (или обобщение). Всеки урок е разделен на две части: изучаване на Библията и практическо приложение. В началото на всеки урок прочитайте целта му. Тя посочва основната задача на изучаването. Помнете я, докато разработвате урока.

    Постарайте се да научите посочените стихове наизуст. Учете ги, като ги преписвате върху малки картончета и ги носите винаги със себе си. Всеки ден преговаряйте научените стихове.

    Нашият Господ ни заповядва да изучаваме Словото Му. В Притчи 7:1-3 ни се напомня следното:

    Сине мой, пази думите ми, и запазвай заповедите ми при себе си. Пази заповедите ми и ще живееш – и поуката ми, като зеницата на очите си. Вържи ги за пръстите си, начертай ги на плочата на сърцето си.

    Като размишлявате върху научените стихове, и чрез вяра изповядвате Божиите обещания, ще изпитате радостта, победата и силата, които Божието Слово внася в живота на християните. Когато завършите изучаването на цялата поредица, ще бъдете способни да разработите свой метод на изучаване на Библията, като продължавате да използвате систематични подходи за наизустяване на Божието Слово.

Изучаване на уроците

    Чрез бегло четене на Библията можем да открием само важните духовни истини, които лежат на повърхността. За да вникнем в Словото, е необходимо да го изучаваме. Често единствената разлика между четенето и изучаването се състои в една тетрадка и химикалка.

    Всеки урок от това изучаване разглежда важна тема, като е предвидено и място за отговори на въпросите. Отделяйте поне 30 минути всеки ден (най-добре сутрин) за изучаване на Библията, размишлявайте върху Словото с молитва.

    Не забравяйте, че смисълът и най-важната цел на тихото време или изучаване на Библията не е придобиването на знания или натрупването на библейска информация, а близкото и сърдечно общуване с Бога.

    Ето няколко съвета, които ще ви помогнат по време на изучаването:

 • Определете конкретен час и място за провеждане на изучаването. Уговорете си среща с Бога и я спазвайте.
 • Пригответе си молив или химикалка, Библията и тази малка книжка.
 • Започвайте с молитва за Божието присъствие, благословение и мъдрост.
 • Размишлявайте върху целта и определете как тя се вписва в обстоятелствата около вас. 
 • Научете наизуст посочените стихове. 
 • Преминете към изучаването на Библията, като се доверите на Бога да ви учи чрез него. Молете се и очаквайте Той да бъде с вас. Работете внимателно, като четете пасажите от Писанието и размишлявате върху въпросите. Давайте възможно най-изчерпателни отговори.
 • Когато стигнете до практическото приложение, отговорете честно на въпросите и започнете да ги прилагате в живота си.
 • Молете се и отново прочетете урока. След това преразгледайте отговорите си в приложението. Трябва ли да ги промените? Или да ги допълните?
 • Преговорете научените стихове.
 • Върнете се на целта на урока и преценете дали тя е изпълнена. Ако не е, какво още трябва да направите?
 • Завършете с молитва, като благодарите на Бога и Го помолите да ви помогне да растете духовно в конкретните области, които ви е разкрил.
 • Когато преминете първите шест урока от тази „Стъпка“, отделете допълнително време за преговора. Трябва да сте сигурни, че напълно разбирате всеки урок.
 • Ако смятате, че не сте усвоили материала от тази „Стъпка“ достатъчно добре, помолете Бога за мъдрост и преговаряйте съответния урок или уроци дотогава, докато напълно ги разберете и започнете да прилагате истините в живота си.

    Тези изучавания не са предназначени за изграждане на цялостна система от християнски възгледи. Но внимателното изучаване на уроците ще ви даде, с Божия помощ, достатъчно знания, за да разкривате и следвате Божия план за живота си. Представените тук духовни истини ще направят срещите ви с Господ Исус Христос близки и сърдечни и ще ви разкрият обещания от Исус пълноценен и изобилен живот (Йоан 10:10).

    Работете задълбочено по уроците и не бързайте! Отделяйте достатъчно време за размисъл върху въпросите. Разсъждавайте върху тях. Вникнете в истините и започнете да ги прилагате на практика. Дайте възможност на Бога да ви говори и позволете на Светия Дух да ви учи. Като прекарвате време с нашия Господ в молитва и изучаване на Словото и като Му се доверявате и покорявате, ще изпитате чудната радост от Неговото присъствие (Йоан 14:21).

Съдържание към Стъпка 2: Християнинът и изобилният живот: 

Урок 1: Какво е християнският живот

    Обяснява новия живот в Христос и духовното израстване.

Урок 2: Оценка на духовния живот

    Оценете взаимоотношенията с Христос.

Урок 3: Изобилният живот

    Да се усвоят стъпките към изобилен живот.

Урок 4: Пребъдването

    Цел: Да обясни и насърчи пребъдването в Христос.

Урок 5: Очистването

    Цел: Да изясни колко важен е очистеният от греха живот и как можем да го живеем. 

Урок 6: Победители в духовната битка

    Представя духовната битка и как да използваме оръжията, които Бог ни е дал за битката.

Урок 7: Въпрос на гледна точка

    Цел: Да започнем да гледаме на живота винаги така, както го вижда Бог.

Предговор

Пожелаваме ви приятно изучаване!