Уникалността на Исус

Животът и ученията на Исус

Въведение

Изтеглете като PDF Поръчайте онлайн

Всеки ден личността на Исус Христос завладява все повече хора навсякъде по света.

Навсякъде, където отиде посланието на Исус Христос, животът на хора и народи се променя коренно и добива ново качество, нова надежда и нов смисъл.

В това изучаване ще откриете:

 • Защо Исус няма равен на Себе Си
 • Как Той променя начина, по който живеем и мислим днес
 • Какво означава да позволим на Христос да живее Своя живот в нас
 • Ключа към Неговата сила да ви превърне в победоносен

„Уникалността на Исус“ е въведение към „Десет основни стъпки към християнска зрялост“.

Това е серия от изучавания, издържали изпита на времето и предназначени да осигурят стабилна основа за вярата ви, както и да ви помогнат да се превърнете в радостни свидетели за Христос.

„Десет основни стъпки към християнска зрялост“ е основен курс, разработен от Кемпъс Крусейд фор Крайст Интърнешънъл. Ползван е от милиони обикновени хора, студенти и пастори из цял свят. Уроците са плод на многогодишна задълбочена работа по тяхното съставяне, изпитване  и усъвършенстване.

Изучаване на Библията, което коренно ще промени живота си. Отлично както за самостоятелно, така и за групово изучаване. Ще намерите и Ръководство за водещия.

Каква е целта на това изучаване

Според вас коя е централната фигура в историята? Повечето хора – както вярващи, така и невярващи – биха посочили Исус. 

    Ако сте се чудили защо личността на Исус изпъква в историята, сигурно ще ви е интересно да научите за „Уникалността на Исус“. Това изучаване е въведение към „Десет основни стъпки към християнска зрялост“ – серия изучавания, устояли на изпита на времето, предназначени да изградят сигурна основа на вярата ви. 

    Това изучаване ще ви помогне по два начин:

    Първо, ще научите кой е Исус Христос. 

    Исус Христос е най-забележителната и обаятелна личност в историята. Където и да отиде Исус, появата Му предизвиква всеобщ интерес. Това изучаване представя личността на Исус Христос: кой е Той, живота Му на земята, смъртта Му, възкресението Му и служението Му, което продължава до ден днешен в живота на всички вярващи. 

    По време на изучаването ще добиете по-добра представа за Неговия характер. Ще откриете защо животът на този човек и църквата, която Той основа, пораждат бурно движение, което коренно променя обществото. 

    Второ, ще разберете значението на стореното от Него за нас. 

    Разглеждайки правата и задълженията на християнина, ще откриете ключа към Неговата сила да ви променя и непрекъснато да ви дава изобилен живот и ще Му позволите да живее чрез вас и във вас. 

    Когато започнете да прилагате научаваните принципи, ще усетите настъпващите в живота ви промени. Ще разберете как да приемете Христос като свой Спасител и Господ и ако до сега не сте Го поканили влезе в живота ви, ще имате възможност да го сторите сега. 

Основи на вярата

„Десет основни стъпки към християнска зрялост“ е поредица, с чиято помощ можете ефективно да изучавате Библията и да разберете християнската вяра. Можете да я използвате както за тихото си време, така и за групово разглеждане. 

    „Десет основни стъпки“ е разделена на единайсет части – една книжка за встъпителното изучаване и десет отделни книжки за всяка от десетте „Стъпки“. Тези ръководства за изучаване съответстват на разширеното и осъвременено издание на „Наръчник за християнска зрялост“ и „Десет основни стъпки – ръководство за водещия“. 

    Насърчавам ви, когато свършите въвеждащата „Стъпка“ да продължите с изучаването на  „Стъпка 1“,  а след това и на останалите „Стъпки“ от поредицата. Изучавайте уроците старателно и преговаряйте всяка „Стъпка“ периодично, за да усвоите разглежданите принципи. 

    Ако сте повярвали наскоро, серията „Десет основни стъпки“ ще ви запознае с основните доктрини на християнска вяра. Прилагайки усвоените принципи, ще започнете да растете духовно и да намирате разрешение на проблемите, с които вероятно ще се сблъскате като новоповярвал. 

    Ако сте напреднали във вярата, ще откриете как да помагате на другите да приемат Христос и да израстват духовно. Личното ви посвещаване на нашия Господ ще се затвърди и ще се научите да разработвате ефективен план за молитва и изучаване на Библията. 

    Ако системно изучавате „Десет основни стъпки към християнска зрялост“, ще се научите да живеете в силата на Светия Дух като по-радостен и победоносен християнин. 

    Предстои ви изучаване на Библията, което може коренно да промени живота ви. Днес милиони хора по света следват Христос и изпитват силата на възкресението Му благодарение на здравата основа на вярата си, изградена с помощта на този материал. 

Как да извлечете ползата от това изучаване

На стр. 10 от тази „Стъпка“ ще намерите подготвителната статия „Уникалността на Исус“. Тя ще ви даде ясна представа за личността на Исус. Прочетете я внимателно, преди да започнете Урок 1. Преговаряйте я, докато изучавате уроците. 

    Тази „Стъпка“ съдържа шест урока и преговор (или обобщение). Всеки урок е разделен на две части: изучаване на Библията и практическо приложение. В началото на всеки урок прочитайте целта му. Тя посочва основната задача на изучаването. Помнете я, докато разработвате урока. 

    Постарайте се да научите посочените стихове наизуст. Учете ги, като ги преписвате върху малки картончета и ги носите винаги със себе си. Всеки ден преговаряйте научените стихове. 

    Нашият Господ ни заповядва да изучаваме Слово Му. В Притчи 7:1-3 ни се напомня следното: 

Сине мой, пази думите ми, и запазвай заповедите ми при себе си. Пази заповедите ми и ще живееш – и поуката ми, като зеницата на очите си. Вържи ги за пръстите си, начертай ги на плочата на сърцето си. 

    Като размишлявате върху научените стихове и чрез вяра изповядвате Божиите обещания, ще изпитате радостта, победата и силата, които Божието Слово внася в живота на християните. Когато завършите изучаването на цялата поредица, ще бъдете способни да разработите свой метод на изучаване на Библията, като продължавате да използвате систематични подходи за наизустяване на Божието Слово. 

Изучаване на уроците

Чрез бегло четене на Библията можем да открием само важните духовни истини, които лежат на повърхността. За да вникнем в Словото, е необходими да го изучаваме. Често единствената разлика между четенето и изучаването се състои в една тетрадка и химикалка.

    Всеки урок от това изучаване разглежда важна тема, като е предвидено и място за отговори на въпросите. Отделяйте поне 30 минути всеки ден (най-добре сутрин) за изучаване на Библията, размишляване върху Словото и молитва. 

    Не забравяйте, че смисълът и най-важната цел на тихото време или изучаването на Библията не е придобиването на знания или натрупването на библейска информация, а близкото и сърдечно общуване с Бога. 

    Ето няколко съвета, които ще ви помогнат по време на изучаването: 

 • Определете конкретен час и място за провеждане на изучаването. Уговорете си среща с Бога и я спазвайте. 
 • Пригответе си молив или химикалка, Библията и тази малка книжка.
 • Започвайте с молитва за Божието присъствие, благословение и мъдрост.
 • Размишлявайте върху целта и определете как тя се вписва в обстоятелствата около вас.
 • Научете наизуст посочените стихове.
 • Преминете към изучаването на Библията, като се доверите на Бога да ви учи чрез него. Молете се и очаквайте Той да бъде с вас. Работете внимателно, като четете пасажите от Писанието и размисляте върху въпросите. Давайте възможно най-изчерпателни отговори. 
 • Когато стигнете до практическото приложение, отговорете честно на въпросите и започнете да ги прилагате в живота си.
 • Молете се и отново прочетете урока. След това преразгледайте отговорите си в приложението. Трябва ли да ги промените?
 • Преговорете научените стихове.
 • Върнете се на целта на урока и преценете дали тя е изпълнена. Ако не е, какво още трябва да направите?
 • Завършете с молитва, като благодарите на Бога и Го помолите да ви помогне да растете духовно в конкретните области, които ви е разкрил. 
 • Когато преминете първите шест урока от тази „Стъпка“, отделете допълнително време за преговора. Трябва да сте сигурни, че напълно разбирате всеки урок. 
 • Ако смятате, че не сте усвоили материала от тази „Стъпка“, достатъчно добре, помолете Бог за мъдрост и преговаряйте съответния урок или уроци дотогава, докато напълно ги разберете и започнете да прилагате истините в живота си.

Тези изучавания не са предназначени за изграждане на цялостна система от християнски възгледи. Но внимателното изучаване на уроците ще ви даде, с Божията помощ, достатъчно знания, за да разкривате и следвате Божия план за живота си. Представените тук духовни истини ще ви запознаят с личността на Господ Исус Христос и ще ви дадат поглед към пълноценния и изобилен живот, обещан от Исус (Йоан 10:10). 

Работете задълбочено по уроците и не бързайте! Отделяйте достатъчно време за размисъл върху въпросите. Разсъждавайте върху тях. Вникнете в истините и започнете да ги прилагате на практика. Дайте възможност на Бог да ви говори и позволете на Светия Дух да ви учи. Като прекарвате време с нашия Господ в молитва и изучаване на Словото и като Му се доверявате и покорявате, ще изпитате чудната радост от Неговото присъствие (Йоан 14:21). 

Съдържание към Стъпка: Въведение -Уникалността на Исус:

Урок 1: Кой е Исус Христос

    Представя Исус Христос като Божия Син.

Урок 2: Земният живот на Исус Христос

    Целта на този урок е да се докаже, че земният живот на Христос потвърждава Неговата Божественост.

Урок 3: Смъртта на Исус Христос

    Обяснява значението на Христовата смърт на кръста и важността на приемането Му като Спасител и Господ.

Урок 4: Възкресението на Исус Христос

    Обяснява значението на Христовото възкресение и как то касае лично всеки от нас.

Урок 5: Исус Христос живее в християнина

    Обяснява значението на пълното предаване на Христос.

Урок 6: Църквата на Исус Христос

    Обяснява значението на църквата в живота на християнина.

Преговор

Пожелаваме ви приятно изучаване!