Християнинът и свидетелстването

Слова на надежда за света около нас

Стъпка 7

Изтеглете като PDF Поръчайте онлайн

Сега можете да се научите да говорите за вярата си с увереност и в силата на Светия Дух. Представените в тази „Стъпка“ принципи са почерпени от личен опит. С тяхна помощ милиони занемели, сковани от чувство за вина християни са се превръщали в жизнени свидетели за нашия Господ. Като следвате изпитаните принципи от това изучаване, и вие ще добиете увереност да благовествате на хората около вас за Христос в силата на Светия Дух и това ще стане ваш начин на живот.

В това изучаване ще откриете:

 • Как да свидетелствате ефективно
 • Как да освобождавате Божията сила, когато свидетелствате
 • Как чрез молитва да получавате сила, за да свидетелствате плодоносно
 • Как да използвате Божието Слово, когато благовествате
 • Как да разпознавате кога Светият Дух ви говори

Каква е целта на това изучаване

Разговаряли ли сте с някого за Исус Христос днес? А през последната седмица? Или месец? Или година? С колко души сте говорили за тяхното спасение, откакто сте християни?  

    Какво ще кажете, ако ви покажа как да благовествате често, успешно и уверено, без да отблъсквате другите, нито да се правите на такива, каквито не искате да бъдете?

    Ние всички знаем, че трябва да свидетелстваме за нашия Господ и все пак често избягваме да го правим. Мислим, че така бихме се натрапили, а това изглежда не само страшно, но и ужасно грубо. Страхуваме се да не обидим другите, страхуваме се да не ни отхвърлят, страхуваме се, че няма да се справим добре с представянето на нашия Господ. Страхуваме се и да не бъдем заклеймени като фанатици. 

Мълчим и се молим Бог да си послужи с друг, който да благовества на хората около нас, които не Го познават.

Ако и вие се борите с подобни страхове, аз имам добра вест за вас! Вярващи с най-различно обществено положение се учат да благовестват без страх. 

Това практическо изучаване ще ви помогне да се научите да благовествате уверено. 

Вече почти петдесет години обучавам християни от целия свят да споделят благата вест за Христос по по-плодоносен начин. 

Насърчен съм от големия брой на християните, които започват да свидетелстват уверено. Същевременно проучванията ни сочат, че цели 98% от вярващите все още не свидетелстват ефективно за нашия Спасител. 

Да благовестваме с увереност

    Ако и вие сте сред тези вярващи, това практическо изучаване, изготвено специално за вас, ще ви подготви да благовествате с увереност и в силата на Светия Дух.

    Това изучаване ще ви помогне по два начина:

    Първо, ще научите как да свидетелствате по-ефективно.

Много искрено вярващи християни се провалят жестоко в опитите си да благовестват на другите просто защото не знаят как да го правят. В това изучаване ще се запознаете с примера на Христос като свидетел и ще откриете ключа към ефективността на усилията Му. Също така ще научите кои са основните стъпки в подготовката ни за успешно свидетелстване.

Второ, ще откриете ключа към Божията сила при благовестване.

В Евреи 4:12 се казва:

Божието Слово е живо, действено, по-остро от всеки двуостър  меч, като пронизва до разделяне душата и духа… и е съдия  на помислите и намеренията на сърцето.

    Учениците от ранната църква се научават да се облягат на Божието Слово, молитвата и Светия Дух при разпространяването на благата вест за Христос. В това изучаване ще разберете как да използвате силата на Божието Слово, когато благовествате. Ще откриете как да превърнете молитвата в основна част от свидетелстването си и ще се научите да разбирате  и да се доверявате на напътствията на Светия Дух, когато разговаряте  с другите за Спасителя. 

    Възпира ли ви страхът да свидетелствате за Христос? Принципите, които предстои да разгледаме, са непосредствено извлечени от опита и са помогнали на много безгласни, обременени от чувството за вина християни да се превърнат в блестящи  свидетели за нашия Господ. Уверявам ви, че ако следвате представените тук принципи, и вие ще добиете увереност, която ще ви направи по-ефективни свидетели на хората около вас. 

Основи на вярата   

Стъпка 7: „Християнинът и свидетелстването“ е част от „Десет основни стъпки към християнската зрялост“. Това е серия от изучавания, издържали изпита на времето и предназначени да осигурят стабилна основа за вярата ви. През почти четирийсетте години, откакто бе издадена за пръв път, тази поредица изучавания на Библията е ползвана от стотици хиляди хора.

Насърчавам ви, когато свършите „Стъпка 7“, да продължите с изучаването на останалите „Стъпки“. 

Ако сте повярвали наскоро, серията „Десет основни стъпки“ ще ви запознае с основните доктрини на християнската вяра. Прилагайки усвоените принципи, ще започнете да растете духовно и да намирате разрешение на проблемите, с които вероятно ще се сблъскате като новоповярвал.

Ако сте напреднали във вярата, ще откриете как да помагате на другите да приемат Христос и да израстват духовно. Личното ви посвещаване на нашия Господ ще се затвърди и ще се научите да разработвате ефективен план за молитва и изучаване на Библията.

Поредицата включва една книжка за встъпителното изучаване и десет отделни книжки за всяка „Стъпка“.  Тези ръководства за изучаване съответстват на разширеното и осъвременено издание на „Наръчник за християнска зрялост“ и „Десет основни стъпки“ – ръководство за водещия. 

Всяка „Стъпка“ разкрива различен аспект от християнския живот и учения, и съдържа уроци, които могат да се изучават както самостоятелно, така и в група. 

Насърчавам ви докато изучавате „Стъпка 7“, да разсъждавате трезво и непредубедено. В процеса на изучаване непрестанно молете Бога да ви показва какво е приложението на научаваните от вас принципи. Започнете да ги следвате ежедневно и ще изпитате удоволствието от свидетелстването в силата на Светия Дух. 

Как да извлечете ползата от това изучаване

На стр. 11 от тази „Стъпка“ ще намерите подготвителната статия „Приемете предизвикателството, изживейте приключението!“.  Тя ще ви даде ясна представа за свидетелстването на Христос. Прочетете я внимателно, преди да започнете Урок 1. Преговаряйте я, докато изучавате уроците.

    Тази „Стъпка“ съдържа шест урока и преговор (или обобщение). След уроците ще намерите полезни насоки как да представяте Христос на другите, както и разпечатка на „Четирите духовни принципа“. Прочетете този материал  внимателно и усвоете принципите от него.

Всеки урок е разделен на две части: изучаване на Библията и практическо приложение. В началото на всеки урок прочитайте целта му. Тя посочва основната задача на изучаването. Помнете я, докато разработвате урока.

    Постарайте се да научите посочените стихове наизуст. Учете ги, като ги преписвате върху малки картончета и ги носите винаги със себе си. Всеки ден преговаряйте научените стихове.

Най-важната цел при изучаването на уроците не е придобиването на знания, а близкото и сърдечно общуване с Бога.

Нашият Господ ни заповядва да изучаваме Словото Му. В Притчи 7:1-3 ни се напомня следното:

    Сине мой, пази думите ми, и запазвай заповедите ми при себе си. Пази заповедите ми и ще живееш – и поуката ми, като зеницата на очите си. Вържи ги за пръстите си, начертай ги на плочата на сърцето си.

    Като размишлявате върху научените стихове и чрез вяра изповядвате Божиите обещания, ще изпитате радостта, победата и силата, които Божието Слово внася в живота на християните. Когато завършите изучаването на цялата поредица, ще бъдете способни да разработите свой метод на изучаване на Библията, като продължавате да използвате систематични подходи за наизустяване на Божието Слово.

Изучаване на уроците

    Чрез бегло четене на Библията можем да открием само важните духовни истини, които лежат на повърхността. За да вникнем в Словото, е необходимо да го изучаваме. Често единствената разлика между четенето и изучаването се състои в една тетрадка и химикалка.

    Всеки урок от това изучаване разглежда важна тема, като е предвидено и място за отговори на въпросите. Отделяйте поне 30 минути всеки ден (най-добре сутрин) за изучаване на Библията, размишляване върху Словото и молитва.

    Не забравяйте, че смисълът и най-важната цел на тихото време или изучаването на Библията не е придобиването на знания или натрупването на библейска информация, а близкото и сърдечно общуване с Бога.

    Ето няколко съвета, които ще ви помагат по време на изучаването:

 • Определете конкретен час и място за провеждане на изучаването. Уговорете си    среща с Бога и я спазвайте.
 • Пригответе си молив или химикалка, Библията и тази малка книжка.
 • Започвайте с молитва за Божието присъствие, благословение и мъдрост.
 • Размишлявайте върху целта и определете как тя се вписва в обстоятелствата около вас.
 • Научете наизуст посочените стихове.
 • Преминете към изучаването на Библията, като се доверите на Бога да ви учи чрез него. Молете се и очаквайте Той да бъде с вас. Работете внимателно, като четете пасажите от Писанието и размисляте върху въпросите. Давайте възможно най-изчерпателни отговори.
 • Когато стигнете до практическото приложение, отговорете честно на въпросите и започнете да ги прилагате в живота си.
 • Молете се и отново прочетете урока. След това преразгледайте отговорите си в приложението. Трябва ли да ги промените? Или да ги допълните?
 • Преговорете научените стихове.
 • Върнете се на целта на урока и преценете дали тя е изпълнена. Ако не е, какво още трябва да направите?
 • Завършете с молитва, като благодарите на Бога и Го помолите да ви помогне да растете духовно в конкретните области, които ви е разкрил.
 • Когато преминете първите шест урока от тази „Стъпка“, отделете допълнително време за преговора. Трябва да сте сигурни, че напълно разбирате всеки урок.
 • Ако смятате, че не сте усвоили материала от тази „Стъпка“ достатъчно добре, помолете Бога за мъдрост и преговаряйте съответния урок или уроци дотогава, докато напълно ги разберете и започнете да прилагате истините в живота си.

    Тези изучавания не са предназначени за изграждане на цялостна система от християнски възгледи. Но внимателното изучаване на уроците ще ви даде, с Божия помощ, достатъчно знания, за да разкривате и следвате Божия план за живота си.  Представените тук духовни истини ще направят срещите ви с Господ Исус Христос близки и сърдечни и ще ви разкрият обещания от Исус пълноценен и изобилен живот (Йоан 10:10).  

Работете задълбочено по уроците и не бързайте! Отделяйте достатъчно време за размисъл върху въпросите. Разсъждавайте върху тях. Вникнете в истините и започнете да ги прилагате на практика. Дайте възможност на Бога да ви говори и позволете на Светия Дух да ви учи. Като прекарвате време с нашия Господ в молитва и изучаване на Словото и като Му се доверявате и покорявате, ще изпитате чудната радост от Неговото присъствие (Йоан 14:21).

Съдържание към Стъпка 7: Християнинът и свидетелстването:

Урок 1: Защо свидетелстваме

    Цел – Да се разберат причините, поради които свидетелстваме за Христос.

Урок 2: Исус ни показва как да свидетелстваме

Цел – Да се последва Христовият пример за свидетелстване.

Урок 3: Подготовка за свидетелстване

    Цел – Да се получи духовна подготовка за свидетелстване.

Урок 4: Свидетелстването и Божието Слово

    Цел – Да се използва силата на Божието Слово по време на свидетелстване.

Урок 5: Свидетелстването и молитвата 

Цел – Молитвата да стане неотделима част от свидетелстването. 

Урок 6: Свидетелството и Светият Дух

    Цел – Разбиране и доверие в ръководната роля на Светия Дух по време на свидетелстване. 

Преговор

Пожелаваме ви приятно изучаване!