Християнинът и Святият Дух

Отвъд обезсърчението и пораженството

Стъпка 3

Изтеглете като PDF Поръчайте онлайн

В живота ви има ли смисъл и сила? Познати ли са ви радостта и победата?

Или християнският ви живот е скучен – чувствате се като неудачник и си мислите, че Бог не може да ви използва вече? До гуша ви е дошло от постоянното редуване на духовни възходи и падения и все повече се оплитате в шеметния вихър на преживяванията си.

Открийте как необикновената сила на Святия Дух може да ви помогне да надделеете обезсърченията и провалите и да превърнте изпълнения с Божията свръхестествена сила живот в житехска реалност за вас.

С помощта на „Стъпка 3“ от поредицата „Десет основни стъпки към християнска зрялост“ ще се научите да водите изпълнен с Духа живот. Истините, които ще откриете, ще възпламенят духа ви.

В това изучаване ще откриете:

 • Кой е Светият Дух и защо е дошъл Той
 • Как да бъдете направлявани и укрепвани от Светия Дух
 • Как да сте сигурни дали сте изпълнени с Духа
 • Как да надделявате обезсърчението и да имате радост в живота

Каква е целта на това изучаване

Това изучаване ще ви помогне да живеете победоносно и ефективно да служите на нашия Господ Исус Христос.

Представете си следната картина: малко преди да се възнесе на небето, Исус Христос е на Елеонския хълм заедно с учениците Си. Той им заповядва да останат в Ерусалим и да чакат идването на обещания от Бога Свят Дух.

    Учениците са смутени. Очаквали са Исус да основе земно царство, но Неговите планове за тях са по-големи. „Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мен както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята“ (Деяния (1:8).

    С тези думи Исус казва, че макар учениците Му да са прекарали с Него три години, през които са Го наблюдавали да поучава, да изцелява болни и да възкресява мъртви, това не е достатъчно. Христос подчертава, че, за да бъдат ефективни и плодоносни Негови свидетели по целия свят, те трябва да получат сила от Светия Дух.

    По-късно, когато учениците са изпълнени с Духа, те получават божествена, свръхестествена сила, която ги превръща от боязливи мъже в ярки свидетели за Христос. Бог ги използва, за да обърнат хода на историята. Същата всемогъща сила, силата на Светия Дух, е предоставена и на нас, за да ни укрепва да живеем свято и плодоносно за Исус Христос.

Това изучаване ще ви помогне по три начина:

Първо, ще откриете кой е Светия Дух и защо е дошъл.

Светият Дух не е някакво, мъгляво, безплътно същество, нито неодушевена сила. Той е личност, равноправна с Бог Отец и Бог Син, Исус Христос. Това изучаване ще ви запознае с личността на Бог Светия Дух и ще ви помогне да разберете ролята Му в изпълнението на това, за което Бог ни призовава.

Второ, ще разберете как да бъдете ръководени и укрепвани от Светия Дух.

Ще научите защо е необходимо да бъдем изпълвани със Светия Дух, как приемаме изпълването с Духа и как живеем, черпейки от Неговата свръхестествена сила. Ще разберете как биваме изпълвани с Него и как това променя живота ни.

Трето, ще научите как да живеете, като бъдете постоянно и непрестанно изпълвани със Светия Дух.

Изпълненият с Духа човек е покорен и всеки ден пребъдва в присъствието на Господа. Силата да водим свят живот и да бъдем плодоносни свидетели за Христос идва непосредствено от Светия Дух, който живее в нас. Това изучаване ще ви запознае с няколко принципа, които ще ви помогнат да изпитате възкресенската сила на Христос, за да живеете победоносно и да служите ефективно на Господ Исус Христос.

Основи на вярата

Стъпка 3: „Християнинът и Светият Дух“ е част от „Десет основни стъпки към християнска зрялост“. Това е серия от изучавания, издържали изпита на времето и предназначени да осигурят стабилна основа за вярата ви. През почти четиридесетте години, откакто бе издадена за пръв път, тази поредица изучавания на Библията е ползвана от стотици хиляди хора.

    Насърчавам ви, когато свършите „Стъпка 3“, да продължите с изучаването на останалите „Стъпки“.

Ако сте повярвали наскоро, серията „Десет основни стъпки“ ще ви запознае с основните доктрини на християнската вяра. Прилагайки усвоените принципи, ще започнете да растете духовно и да намирате разрешение на проблемите, с които вероятно ще се сблъскате като новоповярвал.

Ако сте напреднали във вярата, ще откриете как да помагате на другите да приемат Христос и да израстват духовно. Личното ви посвещаване на нашия Господ ще се затвърди и ще се научите да разработвате ефективен план за молитва и изучаване на Библията.

Поредицата включва една книжка за встъпителното изучаване и десет отделни книжки за всяка Стъпка. Тези ръководства за изучаване съответстват на разширеното и осъвременено издание на Наръчник за християнска зрялост и Десет основни стъпки – ръководство за водещия.

Всяка стъпка разкрива различен аспект от християнския живот и учения и съдържа уроци, които могат да се изучават както самостоятелно, така и в група.

Насърчавам ви, докато изучавате „Стъпка 3“, да разсъждавате трезво и непредубедено. В процеса на изучаване непрестанно молете Бога да ви показва какво е приложението на научаваните от вас принципи. Започнете да ги следвате ежедневно и ще откриете вълшебството на изпълнения с Духа, изобилен живот, който Исус обещава на всички, които вярват в Него и които Му се покоряват.

Как да извлечете полза от това изучаване

Най-важната цел при изучаването на уроците е не придобиването на знания, а близкото и сърдечно общуване с Бога. 

На стр. 10 от тази „Стъпка“ ще намерите подготвителната статия „Силата на Светия Дух в живота ни“. Тя ще ви даде ясна представа как да черпите от Христовата възкресенска сила за живота и служението си. Прочетете я внимателно, преди да започнете Урок 1. Преговаряйте я, докато изучавате уроците.

    Тази „Стъпка“ съдържа шест урока и преговор (или обобщение). Всеки урок е разделен на две части: изучаване на Библията и практическо приложение. В началото на всеки урок прочитайте целта му. Тя посочва основната задача на изучаването. Помнете я, докато разработвате урока.

    Постарайте се да научите посочените стихове наизуст. Учете ги, като ги преписвате върху малки картончета и ги носите винаги със себе си. Всеки ден преговаряйте научените стихове.

    Нашият Господ ни заповядва да изучаваме Словото Му. В Притчи 7:1-3 ни се напомня следното:

    Сине мой, пази думите ми, и запазвай заповедите ми при себе си. Пази заповедите ми и ще живееш – и поуката ми, като зеницата на очите си. Вържи ги за пръстите си, начертай ги на плочата на сърцето си.

    Като размишлявате върху научените стихове, и чрез вяра изповядвате Божиите обещания, ще изпитате радостта, победата и силата, които Божието Слово внася в живота на християните. Когато завършите изучаването на цялата поредица, ще бъдете способни да разработите свой метод на изучаване на Библията, като продължавате да използвате систематични подходи за наизустяване на Божието Слово.

Изучаване на уроците

    Чрез бегло четене на Библията можем да открием само важните духовни истини, които лежат на повърхността. За да вникнем в Словото, е необходимо да го изучаваме. Често единствената разлика между четенето и изучаването се състои в една тетрадка и химикалка.

    Всеки урок от това изучаване разглежда важна тема, като е предвидено и място за отговори на въпросите. Отделяйте поне 30 минути всеки ден (най-добре сутрин) за изучаване на Библията, размишлявайте върху Словото с молитва.

    Не забравяйте, че смисълът и най-важната цел на тихото време или изучаване на Библията не е придобиването на знания или натрупването на библейска информация, а близкото и сърдечно общуване с Бога.

Ето няколко съвета, които ще ви помогнат по време на изучаването:

 • Определете конкретен час и място за провеждане на изучаването. Уговорете си среща с Бога и я спазвайте.
 • Пригответе си молив или химикалка, Библията и тази малка книжка.
 • Започвайте с молитва за Божието присъствие, благословение и мъдрост.
 • Размишлявайте върху целта и определете как тя се вписва в обстоятелствата около вас.
 • Научете наизуст посочените стихове.
 • Преминете към изучаването на Библията, като се доверите на Бога да ви учи чрез него. Молете се и очаквайте Той да бъде с вас. Работете внимателно, като четете пасажите от Писанието и размишлявате върху въпросите. Давайте възможно най-изчерпателни отговори.
 • Когато стигнете до практическото приложение, отговорете честно на въпросите и започнете да ги прилагате в живота си.
 • Молете се и отново прочетете урока. След това преразгледайте отговорите си в приложението. Трябва ли да ги промените? Или да ги допълните?
 • Преговорете научените стихове.
 • Върнете се на целта на урока и преценете дали тя е изпълнена. Ако не е, какво още трябва да направите?
 • Завършете с молитва, като благодарите на Бога и Го помолите да ви помогне да растете духовно в конкретните области, които ви е разкрил.
 • Когато преминете първите шест урока от тази „Стъпка“, отделете допълнително време за преговора. Трябва да сте сигурни, че напълно разбирате всеки урок.
 • Ако смятате, че не сте усвоили материала от тази „Стъпка“ достатъчно добре, помолете Бога за мъдрост и преговаряйте съответния урок или уроци дотогава, докато напълно ги разберете и започнете да прилагате истините в живота си.

    Тези изучавания не са предназначени за изграждане на цялостна система от християнски възгледи. Но внимателното изучаване на уроците ще ви даде, с Божия помощ, достатъчно знания, за да разкривате и следвате Божия план за живота си. Представените тук духовни истини ще направят срещите ви с Господ Исус Христос близки и сърдечни и ще ви разкрият обещания от Исус пълноценен и изобилен живот (Йоан 10:10).

    Работете задълбочено по уроците и не бързайте! Отделяйте достатъчно време за размисъл върху въпросите. Разсъждавайте върху тях. Вникнете в истините и започнете да ги прилагате на практика. Дайте възможност на Бога да ви говори и позволете на Светия Дух да ви учи. Като прекарвате време с нашия Господ в молитва и изучаване на Словото и като Му се доверявате и покорявате, ще изпитате чудната радост от Неговото присъствие (Йоан 14:21).

Съдържание към Стъпка 3: Християнинът и Святият Дух

Урок 1: Кой е Светият Дух и защо е дошъл

Цел – да се представи личността на Светия Дух и да се обясни мисията Му.

Урок 2: Връзката ни със Светия Дух

    Обяснява работата на Святия Дух в живота ни.

Урок 3: Защо толкова малко християни са изпълвани с Духа

    Цел – да бъдат разбрани и преодолени пречките през изпълнения с Духа живот. 

Урок 4: Как да бъдем изпълнени с Духа

    Цел – всеки лично и с вяра да поиска изпълването със Светия Дух.

Урок 5: Как да различим кога сме изпълнени със Светия Дух

    Цел – да се получи увереност в изпълването с Духа.

Урок 6: Как да бъдем постоянно изпълвани със Светия Дух

    Цел – изпълването с Духа да се превърне в начин на живот.

Преговор

Пожелаваме ви приятно изучаване!