Християнинът и Библията

Да растем, изучавайки Божието Слово

Стъпка 5

Изтеглете като PDF Поръчайте онлайн

Библията – Божието свято и вдъхновено Слово – няма равна на себе си.

Тя е разказ за Божията любов към хората, който стопля сърцето и го изпълва с трепетна радост, когато я четем, размишляваме над нея и я изучаваме.

Никоя друга книга не може да се сравнява с нея. Никой не може да живее пълноценен, изобилен и свръхестествен живот, без всекидневно да черпи от свръхестествения извор на Божието Слово.

В това изучаване:

 • Ще научите защо Библията е Божието уникално и вдъхновено Слово, отправено към хората
 • Ще се убедите в достоверността на Божието Слово
 • Ще откриете обещанията, които можете да изповядате като вярващ
 • Ще научите как да изучавате Библията по-ефективно
 • Ще откриете свръхестествената сила на Божието Слово

Каква е целта на това изучаване

Библията е безспорно  най-продаваната книга на всички времена. Всяка друга книга остава далеч след нея по брой отпечатани и разпространени копия. Много Библии се предават от поколение на поколение.

Божието свято, вдъхновено Слово е преведено на много различни езици и наречия, отколкото за което и да е друго произведение в човешката история.  

Но нека не се залъгваме. Красивите книги с кожени подвързии, които украсяват декоративните масички, полиците и нощните шкафчета в американските домове рядко напускат тези места – с изключение на символичните посещения на църквата в неделя сутрин.

Много добронамерени вярващи пренебрегват Божието Слово, понеже не знаят как да го изучават и как неотклонно да следват истините му.  В тази “Стъпка” ще ви запозная с някои ключови принципи за ползотворното изучаване на Божието Слово и превръщането му в удовлетворяващо духовно приключение. 

Това изучаване ще ви помогне по три начина:

Ще се научите да разчитате на силата на Божието Слово, за да живеете като християни. 

Първо, ще откриете защо Библията е Божието уникално, вдъхновено Слово, отправено към човека.  Ще се запознаете с централната личност в Библията. Ще изследвате достоверността на Писанието и ще започнете все по-уверено да се доверявате на казаното от Него относно личните ви проблеми.

Второ, Библията ще се превърне в жива книга за вас. Ще се убедите в силата на Божието Слово и ще се научите да разчитате на него, за да живеете като християни. Библията е изпълнена със скъпоценни обещания, които вярващите могат да изповядват. Тези истини ще променят живота ви и ще ви превърнат в жизнерадостни и плодоносни християни, които придобиват все повече свръхестествена мъдрост и духовна проницателност.

Трето, ще се научите да градите в себе си добрия навик  да изучавате Библията редовно и системно. Тези уроци ще ви помогнат да добиете правилно отношение към изучаването на Библията. Ще се запознаете и с няколко метода за изучаване на Божието Слово, които ще променят коренно разбирането ви за Библията.

Основи на вярата   

Стъпка 5: „Християнинът и Библията“ е част от „Десет основни стъпки към християнската зрялост“. Това е серия от изучавания, издържали изпита на времето и предназначени да осигурят стабилна основа за вярата ви. През почти четирийсетте години, откакто бе издадена за пръв път, тази поредица изучавания на Библията е ползвана от стотици хиляди хора.

Насърчавам ви, когато свършите „Стъпка 5“, да продължите с изучаването на останалите „Стъпки“. 

Ако сте повярвали наскоро, серията „Десет основни стъпки“ ще ви запознае с основните доктрини на християнската вяра. Прилагайки усвоените принципи, ще започнете да растете духовно и да намирате разрешение на проблемите, с които вероятно ще се сблъскате като новоповярвал.

Ако сте напреднали във вярата, ще откриете как да помагате на другите да приемат Христос и да израстват духовно. Личното ви посвещаване на нашия Господ ще се затвърди и ще се научите да разработвате ефективен план за молитва и изучаване на Библията.

Поредицата включва една книжка за встъпителното изучаване и десет отделни книжки за всяка „Стъпка“. Тези ръководства за изучаване съответстват на разширеното и осъвременено издание на „Наръчник за християнска зрялост“ и „Десет основни стъпки“ – ръководство за водещия. 

Всяка „Стъпка“ разкрива различен аспект от християнския живот и учения и съдържа уроци, които могат да се изучават както самостоятелно, така и в група. 

Насърчавам ви докато изучавате „Стъпка 5“, да разсъждавате трезво и непредубедено. В процеса на изучаване непрестанно молете Бога да ви показва какво е приложението на научаваните от вас принципи. Започнете да ги следвате ежедневно и животът ви с Бога ще се изпълни с енергия и радост. 

Как да извлечете ползата от това изучаване

Най-важната цел при изучаването на уроците не е придобиването на знания, а близкото и сърдечно общуване с Бога. 

На стр. 11 от тази „Стъпка“ ще намерите подготвителната статия „Как да градим живота си върху Словото!“.  Тя ще ви даде ясна представа как да изучавате Божието Слово ползотворно и как да се ползвате от силата му в ежедневието и служението си.  Прочетете я внимателно, преди да започнете Урок 1. Преговаряйте я, докато изучавате уроците.

Тази „Стъпка“ съдържа седем урока и преговор (или обобщение). Всеки урок е разделен на две части: изучаване на Библията и практическо приложение. В началото на всеки урок прочитайте целта му. Тя посочва основната задача на изучаването. Помнете я, докато разработвате урока.

Постарайте се да научите посочените стихове наизуст. Учете ги, като ги преписвате върху малки картончета и ги носите винаги със себе си. Всеки ден преговаряйте научените стихове.

Нашият Господ ни заповядва да изучаваме Словото Му. В Притчи 7:1-3 ни се напомня следното:

Сине мой, пази думите ми, и запазвай заповедите ми при себе си. Пази заповедите ми и ще живееш – и поуката ми, като зеницата на очите си. Вържи ги за пръстите си, начертай ги на плочата на сърцето си.

Като размишлявате върху научените стихове и чрез вяра изповядвате Божиите обещания, ще изпитате радостта, победата и силата, които Божието Слово внася в живота на християните. Когато завършите изучаването на цялата поредица, ще бъдете способни да разработите свой метод на изучаване на Библията, като продължавате да използвате систематични подходи за наизустяване на Божието Слово.

Изучаване на уроците

Чрез бегло четене на Библията можем да открием само важните духовни истини, които лежат на повърхността. За да вникнем в Словото, е необходимо да го изучаваме. Често единствената разлика между четенето и изучаването се състои в една тетрадка и химикалка.

Всеки урок от това изучаване разглежда важна тема, като е предвидено и място за отговори на въпросите. Отделяйте поне 30 минути всеки ден (най-добре сутрин) за изучаване на Библията, размишляване върху Словото и молитва.

Не забравяйте, че смисълът и най-важната цел на тихото време или изучаването на Библията не е придобиването на знания или натрупването на библейска информация, а близкото и сърдечно общуване с Бога.

Ето няколко съвета, които ще ви помагат по време на изучаването:

 • Определете конкретен час и място за провеждане на изучаването. Уговорете си    среща с Бога и я спазвайте.
 • Пригответе си молив или химикалка, Библията и тази малка книжка.
 • Започвайте с молитва за Божието присъствие, благословение и мъдрост.
 • Размишлявайте върху целта и определете как тя се вписва в обстоятелствата около вас.
 • Научете наизуст посочените стихове.
 • Преминете към изучаването на Библията, като се доверите на Бога да ви учи чрез него. Молете се и очаквайте Той да бъде с вас. Работете внимателно, като четете пасажите от Писанието и размисляте върху въпросите. Давайте възможно най-изчерпателни отговори.
 • Когато стигнете до практическото приложение, отговорете честно на въпросите и започнете да ги прилагате в живота си.
 • Молете се и отново прочетете урока. След това преразгледайте отговорите си в приложението. Трябва ли да ги промените? Или да ги допълните?
 • Преговорете научените стихове.
 • Върнете се на целта на урока и преценете дали тя е изпълнена. Ако не е, какво още трябва да направите?
 • Завършете с молитва, като благодарите на Бога и Го помолите да ви помогне да растете духовно в конкретните области, които ви е разкрил.
 • Когато преминете първите шест урока от тази „Стъпка“, отделете допълнително време за преговора. Трябва да сте сигурни, че напълно разбирате всеки урок.
 • Ако смятате, че не сте усвоили материала от тази „Стъпка“ достатъчно добре, помолете Бога за мъдрост и преговаряйте съответния урок или уроци дотогава, докато напълно ги разберете и започнете да прилагате истините в живота си.

Тези изучавания не са предназначени за изграждане на цялостна система от християнски възгледи. Но внимателното изучаване на уроците ще ви даде, с Божия помощ, достатъчно знания, за да разкривате и следвате Божия план за живота си.  Когато заживеете според разглежданите тук принципи, ще придобиете по-голяма  увереност в авторитета и силата на Божието свято Слово.

Работете задълбочено по уроците и не бързайте! Отделяйте достатъчно време за размисъл върху въпросите. Разсъждавайте върху тях. Вникнете в истините и започнете да ги прилагате на практика. Дайте възможност на Бога да ви говори и позволете на Светия Дух да ви учи. Като прекарвате време с нашия Господ в молитва и изучаване на Словото и като Му се доверявате и покорявате, ще изпитате чудната радост от Неговото присъствие (Йоан 14:21).

Съдържание на Стъпка 5: Християнинът и Библията

Урок 1:Книга на книгите

    Цел – да се представи уникалното съставяне на Библията и да се направи преглед на нейната структура.

Урок 2: Централната личност в Библията

    Показва, че цялата Библия е Божие откровение към нас, което ни представя Исус Христос.

Урок 3: Авторитетът на Стария Завет

    Цел – да се добие увереност в достоверността на Библията, като се представи авторитетът на Стария Завет.

Урок 4: Авторитетът на Новия Завет

    Цел – да се добие увереност в авторитета на Библията, като се докаже достоверността на Новия Завет.

Урок 5: Силата на Божието Слово

    Изучаващите да изпитат силата на Божието Слово в ежедневието си.

Урок 6: Необходимостта от Божието Слово

    Да се постави ежедневният християнски живот в духовна зависимост от Божието Слово.

Урок 7: Методи за самостоятелно изучаване на Библията

Цел – да се изградят добри навици за редовно и систематично изучаване на Библията.

Преговор

Пожелаваме ви приятно изучаване!