Християнинът и молитвата

Из дълбините на плодотворния молитвен живот

Стъпка 4

Изтеглете като PDF Поръчайте онлайн

Молитвата е най-радикалният източник на сила, познат на човек.

С помощта на „Стъпка 4“ от поредицата „Десет основни стъпки към християнска зрялост“ ще се научите да черпите от тази сила.

Истините, които ще откриете, ще възпламенят духа ви.

Когато се молите на небесния си Отец, Исус Христос ще потвърждава молитвите ви, а Светият Дух ще ги предава на Бог Отец. Научете как личностите на божествената Троица – Отец, Син и Свят Дух – обединяват усилията Си, за да получат молитвите ви отговор.

В това изучаване ще откриете:

 • Истинския замисъл на молитвата
 • Как Отец, Син и Святият Дух обединяват усилията Си, за да отговорят на молитвите ви
 • Как да получавате отговор на молитвите си
 • Как да използвате великата сила на молитвата

Каква е целта на това изучаване

Дългогодишните ми наблюдения сочат, че повечето християни не знаят как да се молят.  

    Един мой приятел, християнин повече от петдесет години, ми каза: „Никога не се моля пред други хора. Не знам много за молитвата, нито как да се моля.“ Тъй като толкова много християни – не само новоповярвали, но и отдавна повярвали – знаят твърде малко за молитвата, бих желал да споделя с вас някои основни истини и да отговоря  на жизненоважни въпроси, свързани с нея. 

Това изучаване ще ви помогне по четири начина:

Първо, ще разберете истинското предназначение на молитвата.  Бог горещо желае да се обръщаме към Него в молитва. В притчи 15:8 се казва: „Молитвата на праведните е приятна Нему.“ В това изучаване ще научите защо молитвата е определеният от Бога начин да вършим делото Му.  

Второ, ще разберете как Отец, Синът и Светият Дух участват в молитвите ни. За нас е важно и насърчително да знаем, че когато се молим на набесния ни Отец, Исус Христос приема молитвите ни, а Светият Дух ги предава на Бог Отец. В това изучаване ще разгледаме как личностите на божествената Троица обединяват усилията Си, за да отговорят на молитвите ни. 

Изучаването на уроците ще ви помогне да си изградите постоянен и плодотворен навик да се молите. 

Трето, ще се научите да се молите ефективно. Когато се молим, Бог се интересува от сърцата ни повече, отколкото от думите ни. Библията ни дава ясни насоки как да пристъпваме към Бога. Изучаването на уроците ще ви помогне  да приложите тези принципи на практика и да си изградите постоянен и плодотворен навик да се молите. 

Четвърто, ще откриете как да използвате огромната сила на молитвата.  Молитвата е не само най-голямата привилегия в християнския живот, но и най-необикновения източник  на сила, познат на човека. Това изучаване ще ви покаже как да стъпите на Божиите обещания относно молитвата и да черпите от нейната сила. 

Основи на вярата

Стъпка 4: „Християнинът и молитвата“ е част от „Десет основни стъпки към християнската зрялост“. Това е серия от изучавания, издържали изпита на времето и предназначени да осигурят стабилна основа за вярата ви. През почти четирийсетте години, откакто бе издадена за пръв път, тази поредица изучавания на Библията е ползвана от стотици хиляди хора.

Насърчавам ви, когато свършите „Стъпка 4“, да продължите с изучаването на останалите „Стъпки“. 

Ако сте повярвали наскоро, серията „Десет основни стъпки“ ще ви запознае с основните доктрини на християнската вяра. Прилагайки усвоените принципи, ще започнете да растете духовно и да намирате разрешение на проблемите, с които вероятно ще се сблъскате като новоповярвал.

Ако сте напреднали във вярата, ще откриете как да помагате на другите да приемат Христос и да израстват духовно. Личното ви посвещаване на нашия Господ ще се затвърди и ще се научите да разработвате ефективен план за молитва и изучаване на Библията.

Поредицата включва една книжка за встъпителното изучаване и десет отделни книжки за всяка „Стъпка“. Тези ръководства за изучаване съответстват на разширеното и осъвременено издание на „Наръчник за християнска зрялост“ и „Десет основни стъпки“ – ръководство за водещия. 

Всяка „Стъпка“ разкрива различен аспект от християнския живот и учения и съдържа уроци, които могат да се изучават както самостоятелно, така и в група. 

Насърчавам ви докато изучавате „Стъпка 4“, да разсъждавате трезво и непредубедено. В процеса на изучаване непрестанно молете Бога да ви показва какво е приложението на научаваните от вас принципи. Започнете да ги следвате ежедневно и животът ви с Бога ще се изпълни с енергия и радост. 

Как да извлечете ползата от това изучаване

На стр. 11 от тази „Стъпка“ ще намерите подготвителната статия „Ключът към плодотворната молитва“. Тя ще ви даде ясна представа как да освободите силата на молитвата в живота и служенето си.  Прочетете я внимателно, преди да започнете Урок 1. Преговаряйте я, докато изучавате уроците.

    Тази „Стъпка“ съдържа шест урока и преговор (или обобщение). Всеки урок е разделен на две части: изучаване на Библията и практическо приложение. В началото на всеки урок прочитайте целта му. Тя посочва основната задача на изучаването. Помнете я, докато разработвате урока.

    Постарайте се да научите посочените стихове наизуст. Учете ги, като ги преписвате върху малки картончета и ги носите винаги със себе си. Всеки ден преговаряйте научените стихове.

        Най-важната цел при изучаването на уроците е не придобиването на знания, а близкото и сърдечно общуване с Бога.

Нашият Господ ни заповядва да изучаваме Словото Му. В Притчи 7:1-3 ни се напомня следното:

    Сине мой, пази думите ми, и запазвай заповедите ми при себе си. Пази заповедите ми и ще живееш – и поуката ми, като зеницата на очите си. Вържи ги за пръстите си, начертай ги на плочата на сърцето си.

    Като размишлявате върху научените стихове и чрез вяра изповядвате Божиите обещания, ще изпитате радостта, победата и силата, които Божието Слово внася в живота на християните. Когато завършите изучаването на цялата поредица, ще бъдете способни да разработите свой метод на изучаване на Библията, като продължавате да използвате систематични подходи за наизустяване на Божието Слово.

Изучаване на уроците

    Чрез бегло четене на Библията можем да открием само важните духовни истини, които лежат на повърхността. За да вникнем в Словото, е необходимо да го изучаваме. Често единствената разлика между четенето и изучаването се състои в една тетрадка и химикалка.

    Всеки урок от това изучаване разглежда важна тема, като е предвидено и място за отговори на въпросите. Отделяйте поне 30 минути всеки ден (най-добре сутрин) за изучаване на Библията, размишляване върху Словото и молитва.

    Не забравяйте, че смисълът и най-важната цел на тихото време или изучаването на Библията не е придобиването на знания или натрупването на библейска информация, а близкото и сърдечно общуване с Бога.

    Ето няколко съвета, които ще ви помогнат по време на изучаването:

 • Определете конкретен час и място за провеждане на изучаването. Уговорете си    среща с Бога и я спазвайте.
 • Пригответе си молив или химикалка, Библията и тази малка книжка.
 • Започвайте с молитва за Божието присъствие, благословение и мъдрост.
 • Размишлявайте върху целта и определете как тя се вписва в обстоятелствата около вас.
 • Научете наизуст посочените стихове.
 • Преминете към изучаването на Библията, като се доверите на Бога да ви учи. Молете се и очаквайте Той да бъде с вас. Работете внимателно, като четете пасажите от Писанието и размисляте върху въпросите. Давайте възможно най-изчерпателни отговори.
 • Когато стигнете до практическото приложение, отговорете честно на въпросите и започнете да ги прилагате в живота си.
 • Молете се и отново прочетете урока. След това преразгледайте отговорите си в приложението. Трябва ли да ги промените? Или да ги допълните?
 • Преговорете научените стихове.
 • Върнете се на целта на урока и преценете дали тя е изпълнена. Ако не е, какво още трябва да направите?
 • Завършете с молитва, като благодарите на Бога и Го помолите да ви помогне да растете духовно в конкретните области, които ви е разкрил.
 • Когато преминете първите шест урока от тази „Стъпка“, отделете допълнително време за преговора. Трябва да сте сигурни, че напълно разбирате всеки урок.
 • Ако смятате, че не сте усвоили материала от тази „Стъпка“ достатъчно добре, помолете Бога за мъдрост и преговаряйте съответния урок или уроци дотогава, докато напълно ги разберете и започнете да прилагате истините в живота си.

    Тези изучавания не са предназначени за изграждане на цялостна система от християнски възгледи. Но внимателното изучаване на уроците ще ви даде, с Божия помощ, достатъчно знания, за да разкривате и следвате Божия план за живота си.

    С прилагането на разглежданите тук духовни истини увереността ви в силата  на молитвата ще расте, защото Божието свято Слово обещава: „И увереността, която имаме към Него е това, че ако молим нещо според Неговата воля, Той ни слуша; и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да помолим, знаем, че получаваме това, което сме помолили от него“ (1 Йоан 5:14, 15).

    Работете задълбочено по уроците и не бързайте! Отделяйте достатъчно време за размисъл върху въпросите. Разсъждавайте върху тях. Вникнете в истините и започнете да ги прилагате на практика. Дайте възможност на Бога да ви говори и позволете на Светия Дух да ви учи. Като прекарвате време с нашия Господ в молитва и изучаване на Словото и като Му се доверявате и покорявате, ще изпитате чудната радост от Неговото присъствие (Йоан 14:21).

Съдържание на Стъпка 4: Християнинът и молитвата

Урок 1: Предназначението на молитвата

    Цел – да се разбере важността на молитвата за християнския живот.

Урок 2: На кого да се молим

    Цел – да се обясни участието на Отца, Сина и Светия Дух в молитвата.

Урок 3: Насоки за плодотворна молитва

    Цел – да се възприеме простичък подход към ежедневното молитвено време.

Урок 4: Как да се молим със сила

    Цел – да се покаже как с вяра черпим от огромната сила на молитвата.

Урок 5: Божиите обещания относно молитвата

    Цел – да се изповядат Божиите обещания относно молитвата.

Урок 6: Как да планираме тихото си време 

    Цел – да се положи началото на последователен и ефективен ежедневен молитвен живот.

Предговор

Пожелаваме ви приятно изучаване!