Християнинът и покорството

Всеки ден под сянката на Божията благодаря

Стъпка 6

Изтеглете като PDF Поръчайте онлайн

Каква е тайната на личната чистота и сила на християнина?

Как да заживеем с дълбокото и трайно съзнание за неотстъпното и свято Божие присъствие?

Ключът е да се покоряваме на Божията воля и ежедневно да живеем в Неговата благодат. Много християни са безрадостни, победени и безплодни, защото не живеят в покорство на Господ Исус. Покорството към нашия Господ е естествено и духовно следствие от вярата ни. Като се покоряваме на Бога, ние показваме любовта си към Него и така получаваме много лични и духовни благословения.

В това изучаване ще откриете:

 • Защо е важно да се покорявате на Бога
 • Как да се покорявате на Бога от сърце
 • Как да сте сигурни в общението си с Бога
 • Как да живеете в Божията благодат
 • Защо не е нужно да се страхувате от мнението на другите

Каква е целта на това изучаване

Обичаната от всички библейски преподавателка Хенриета Миърс знае ключа към истинската свобода. 

Обръщайки се към своите студенти, тя казва: „Птичката е свободна във въздуха. Ако я сложим във вода, тя ще загуби свободата си. Рибата е свободна във водата, но ако я оставим на пясъка, ще умре. Тя е извън естествената си среда. По същия начин, младежи, християнинът е свободен, когато изпълнява Божията воля и следва Божиите заповеди. Тези условия са също толкова естествени за Божиите деца, както водата за рибата или въздухът за птицата.“

Покорството спрямо Бога е естественото духовно следствие на вярата. То води до неизброими и разнообразни благословения. 

Подготвил съм това изучаване, за да ви помогна да се запознаете с някои от тези благословения. Тези уроци ще ви бъдат полезни в четири насоки:
    Първо, ще разберете защо е толкова важно да се покоряваме на Бога. Ще откриете какво казва Божието Слово за покорството, както и защо покоряването на волята ни на нашия милостив небесен Отец носи големи благословения. 

Второ, ще се научите да се покорявате на Бога от сърце. Истинското покорство на Божия призив за живота ни включва и правилно отношение, а не само външни действие. Това изучаване ще ви насочи към конкретни стъпки, с чиято помощ ще можете да живеете в искрено покорство на нашия Господ. 

Трето, ще схванете ценността на покоряването на Господа независимо от общественото мнение и натиска от страна на околните. Искреният Християнин винаги защитава Христос сред приятелите си. Ако се поддадем на страна от хората, Сатаната може да опетни нашето свидетелство. Но ако се предадем на Божия Дух, нашият живот и свидетелство ще печелят хора за Христос. 

Четвърто, когато се покорите на Божията воля, ще намерите сигурност в живота. Мнозина търсят сигурност и изобилен живот в богатството, брака или кариерата. Но сигурността идва единствено вследствие познаването и покоряването на всемогъщия Бог. 

Основи на вярата

Стъпка 6: „Християнинът и покорството“ е част от „Десет основни стъпки към християнска зрялост“. Това е серия от изучавания, издържали изпита на времето и предназначени да осигурят стабилна основа за вярата ви. Насърчавам ви, когато свършите „Стъпка 6“, да продължители с изучаването на останалите „Стъпки“. 

    Ако сте повярвали наскоро, серията „Десет основни стъпки“ ще ви запознае с основните доктрини на християнската вяра. Прилагайки усвоените принципи, ще започнете да растете духовно и да намирате разрешение на проблемите, с които вероятно ще се сблъскате като новоповярвал. 

Ако сте напреднали във вярата, ще откриете как да помагате на другите да приемат Христос и да израстват духовно. Личното ви посвещаване на нашия Господ ще се затвърди и ще се научите да разработвате ефективен план за молитва и изучаване на Библията. 

    Поредицата включва една книжка за встъпителното изучаване и десет отделни книжки за всяка „Стъпка“. Тези ръководства за изучаване съответстват на разширеното и осъвременено издание на „Наръчник за християнска зрялост“ и „Десет основни стъпки – ръководство за водещия“. 

    Всяка „Стъпка“ разкрива различен аспект  от християнския живот и учения и съдържа уроци, които помагат да се изучават както самостоятелно, така и в група. 

    Насърчавам ви, докато изучавате „Стъпка 6“, да разсъждавате трезво и непредубедено. В процеса на изучаване непрестанно молете Бога да прави нуждата ви от пълно покорство спрямо Него все по-осезаема за вас. Молете Светия Дух да ви изпълни със силата Си, за да живеете покорно и плодотворно за Господ Исус. 

Как да извлечете ползата от това изучаване

На страница 10 от тази „Стъпка“ ще намерите подготвителна статия „Всеки ден под знака на Божията воля“. Тя ще ви даде ясна представа за победоносния и изобилен живот, който можем да водим, когато се научим да се покоряваме на нашия славен Господ. 

    Тази „Стъпка“ съдържа шест урока и преговор (или обобщение). Всеки урок е разделен на две части: изучаване на Библията и практическо приложение. В началото на всеки урок прочитайте целта му. Тя посочва основната задача на изучаването. Помнете я, докато разработвате урока. 

    Постарайте се да научите посочените стихове наизуст. Учете ги, като ги преписвате върху малки картончета и ги носите винаги със себе си. Всеки ден преговаряйте научените стихове.

    Нашият Господ ни заповядва да изучаваме Словото Му. В притчи 7:1-3 ни се напомня следното: 

    Сине Мой, пази думите ми, и запазвай заповедите ми при себе си. Пази заповедите ми и ще живееш – и поуката ми, като зеницата на очите си. Вържи ги за пръстите си, начертай ги на плочата на сърцето си. 

Като размишлявате върху научените стихове и чрез вяра изповядвате Божиите обещания, ще изпитате радостта, победата и силата, които Божието Слово внася в живота на християните. Когато завършите изучаването на цялата поредица, ще бъдете способни да разработите свой метод на изучаване на Библията, като продължавате да използвате систематични подходи за наизустяване на Божието Слово. 

Изучаване на уроците

Чрез бегло четене на Библията можем да открием само важните духовни истини, които лежат на повърхността. За да вникнем в Словото, е необходимо да го изучаваме. Често единствената разлика между четенето и изучаването се състои в една тетрадка и химикалка. 

    Всеки урок от това изучаване разглежда важна тема, като е предвидено и място за отговори на въпросите. Отделяйте поне 30 минути всеки ден (най-добре сутрин) за изучаване на Библията, размишляване върху Словото и молитва. 

    Не забравяйте, че смисълът и най-важната цел на тихото време или изучаването на Библията не е придобиването на знания или натрупването на библейска информация, а близкото и сърдечно общуване с Бога.

    Ето няколко съвета, които ще ви помагат по време на изучаването:

 • Определете конкретен час и място на провеждане на изучаването. Уговорете си среща с Бога и я спазвайте.
 • Пригответе си молив или химикалка, Библията и тази малка книжка.
 • Започвайте с молитва за Божието присъствие, благословение и мъдрост. 
 • Размишлявайте върху целта и определете как тя се вписва в обстоятелствата около вас.
 • Научете наизуст посочените стихове.
 • Преминете към изучаването на Библията, като се доверите на Бога да ви учи чрез него. Молете се и очаквайте Той да бъде с вас. Работете внимателно, като четете пасажите от Писанието и размисляте върху въпросите. Давайте възможно най-изчерпателни отговори. 
 • Когато стигнете до практическото приложение, отговорете честно на въпросите и започнете да ги прилагате в живота си. 
 • Молете се и отново прочетете урока. След това преразгледайте отговорите си в приложението. Трябва ли да ги промените? Или да ги допълните?
 • Преговорете научените стихове.
 • Върнете се на целта на урока и преценете дали тя е изпълнена. Ако не е, както още трябва да направите?
 • Завършете с молитва, като благодарите на Бога и Го помолите да ви помогне да растете духовно в конкретните области, които ви е разкрил.
 • Когато преминете първите шест урока от тази „Стъпка“, отделете допълнително време за преговора. Трябва да сте сигурни, че напълно разбирате всеки урок. 
 • Ако смятате, че не сте усвоили материала от тази „Стъпка“ достатъчно добре, помолете Бог за мъдрост и преговаряйте съответния урок или уроци дотогава, докато напълно ги разберете и започнете да прилагате истините в живота си. 

Тези изучавания не са предназначени за изграждане на цялостна систем от християнски възгледи. Но внимателно изучаване на уроците ще ви даде, с Божията помощ, достатъчно знания, за да разкривате и следвате Божия план за живота си. Представените тук духовни истини ще направят срещите ви с Господ Исус Христос близки и сърдечни и ще ви разкрият обещания от Исус пълноценен и изобилен живот (Йоан 10:10).

Работете задълбочено по уроците и не бързайте! Отделяйте достатъчно време за размисъл върху въпросите. Разсъждавайте върху тях. Вникнете в истините и започнете да ги прилагате на практика. Дайте възможност на Бог да ви говори и позволете на Светия Дух да ви учи. Като прекарвате време с нашия Господ в молитва и изучаване на Словото и като му се доверявате и покорявате, ще изпитате чудната радост от Неговото присъствие (Йоан 14:21). 

Прилагайки принципите от това изучаване, вие ще започнете да разбирате по-добре както означава да пребъдваме в Христос и да принасяме плодове за Негова слава. 

Съдържание към Стъпка 6: Християнинът и покорството:

Урок 1: Покорството – ключ към познаването на Божията воля

    Желание да следваме преди всичко Божията воля.

Урок 2: Неискреното покорство

    Цел – да се разбули привидното покорство и да се стимулира искреното покорство.

Урок 3: Личната чистота

    Цел – Желание за свят живот.

Урок 4: Мнението на другите е без значение.

    Цел – Покорство на Бога, независимо от общоприетите норми или мнението на околните. 

Урок 5: Обуздаване на езика

    Цел – Покорство на Бога в думите ни.

Урок 6: Ключът към сигурността в живота

    Цел – да се открие сигурността, която произтича от покорството на Христос.

Преговор

Пожелавам ви приятно изучаване!