Християнинът и даването

Да се радваме на изобилието и споделяме богатствата Му

Стъпка 8

Изтеглете като PDF Поръчайте онлайн

Включете се в чудното приключение „даване чрез вяра“

Бог пази ли специални благословения за хората, които дават щедро за Божието дело? „Законът на жетвата“ важи ли и днес? Можем ли да раздаваме с широка ръка и въпреки това да не бъдем благословени от Бога?

Открийте отговорите на тези и на други важни въпроси относно парите.

Принципите, на които се подчинява даването, са предмет на много спорове. Не оставяйте всеобщите възгледи за парите да ви подвеждат.

Открийте истината – какво означава да се радваме на Божието изобилие и да черпим от Неговите ресурси.

В това изучаване ще откриете:

  • Как Бог е замислил финансовата област от живота ни
  • Как да престанете да се притеснявате за парите си
  • Как да се уповавате на Бога да снабдява необходимите ви парични средства
  • Приключението „даване чрез вяра“

Каква е целта на това изучаване

Ще се научите да отчитате и използвате своите вродени способности и духовни дарби.

Боге постановил определени принципи, от които да се ръководим, когато даваме от времето, способностите и средствата си. Целта е да можем не само да се радваме на Неговото изобилие, но и целенасочено и щедро да подпомагаме изпълнението на Великото поръчение. Всичко, което имаме, сме получили по благодат от Бога и Той ни е възложил отговорността за стопанисването му. За да можем добре да се грижим за повереното ни от Бога, ние трябва да разбираме нашата роля в божествената икономика. Не е нужно да живеем сляпо или с догадки. Подготвил съм това изучаване, за да ви посоча пътя към неговите Благословения. Тези уроци ще ви помогнат по три начина:

Първо, ще се запознаете с библейските принципи на даването. Ако следвате тези принципи, ще се радвате на благословенията, които Бог е обещал. Ако ги пренебрегвате, ще си навлечете беди. Човекът, който не се покорява на Бога по отношение на даването, не може да живее в пълнотата и силата на Светия Дух. Нито може да изпитва пълната радост на Господа и Христовия мир в сърцето си.

Второ, ще разберете защо е важно да се покоряваме на Бога по отношение на даването. Ще разгледате правото Му на собственост над всичко духовно и физическо в живота ни и ще се убедите, че ако сеем щедро от средствата си, изобилно ще пожънем.

Трето, ще научите какво е приложението на принципа на даването по отношение на времето, способностите, здравето и притежанията ни. Много неща в живота се съревновават за нашето време. Ще разберете как да съчетавате земните с духовните си задължения. Ще се научите да отчитате своите вродени способности и духовни дарби и да ги използвате за Божия слава. Ще се убедите във важността да се грижите добре за тялото си.

Основи на вярата

Стъпка 8: „Християнинът и даването“ е част от „Десет основни стъпки към християнската зрялост“. Това е серия от изучавания, издържали изпита на времето и предназначени да осигурят стабилна основа за вярата ви. През почти четирийсетте години, откакто бе издадена за пръв път, тази поредица изучавания на Библията е ползвана от стотици хиляди хора.

Насърчавам ви, когато свършите „Стъпка 8“, да продължите с изучаването на останалите „Стъпки“.

Ако сте повярвали наскоро, серията Десет основни стъпки ще ви запознае с основните доктрини на християнската вяра. Прилагайки усвоените принципи, ще започнете да растете духовно и да намирате разрешение на проблемите, с които вероятно ще се сблъскате като новоповярвал.

Ако сте напреднали във вярата, ще откриете как да помагате на другите да приемат Христос и да израстват духовно. Личното ви посвещаване на нашия Господ ще се затвърди и ще се научите да разработвате ефективен план за молитва и изучаване на Библията.

Поредицата включва една книжка за встъпителното изучаване и десет отделни книжки за всяка Стъпка. Тези ръководства за изучаване съответстват на разширеното и осъвременено издание на Наръчник за християнска зрялост и Десет основни стъпки – ръководство за водещия.

Всяка Стъпка разкрива различен аспект от християнския живот и учения и съдържа уроци, които могат да се изучават както самостоятелно, така и в група.

Насърчавам ви докато изучавате Стъпка 8, да разсъждавате трезво и непредубедено. В процеса на изучаване непрестанно молете Бога да ви показва какво е приложението на научаваните от вас принципи. Започнете да ги следвате ежедневно и животът ви с Бога ще се изпълни с енергия и радост.

Как да извлечете ползата от това изучаване

Най-важната цел при изучаването на уроците е не придобиването на знания, а близкото и сърдечно общуване с Бога.

На стр. 10 от тази „Стъпка“ ще намерите подготвителната статия „Да се радваме на изобилието и споделяме богатствата Му“. Тя ще ви даде ясна представа за целта на християнския живот: не само да се радваме на добър живот, но и като служители на Бога да влагаме времето, способностите и средствата си в „търсенето и спасяването“ на изгубеното. Това е причината за идването на нашия Господ на земята преди 2000 години. Това Той заповядва на поколенията Свои последователи да правят до завръщането Му в слава (Марк 16:15, Матей 28:19). Прочетете статията внимателно, преди да започнете Урок 1. Преговаряйте я, докато изучавате уроците.

Тази „Стъпка“ съдържа осем урока и преговор (или обобщение). Всеки урок е разделен на две части: изучаване на Библията и практическо приложение. В началото на всеки урок прочитайте целта му. Тя посочва основната задача на изучаването. Помнете я, докато разработвате урока.

Постарайте се да научите посочените стихове наизуст. Учете ги, като ги преписвате върху малки картончета и ги носите винаги със себе си. Всеки ден преговаряйте научените стихове.

Нашият Господ ни заповядва да изучаваме Словото Му. В Притчи 7:1-3 ни се напомня следното:

Сине мой, пази думите ми, и запазвай заповедите ми при себе си. Пази заповедите ми и ще живееш – и поуката ми, като зеницата на очите си. Вържи ги за пръстите си, начертай ги на плочата на сърцето си.

Като размишлявате върху научените стихове и чрез вяра изповядвате Божиите обещания, ще изпитате радостта, победата и силата, които Божието Слово внася в живота на християните. Когато завършите изучаването на цялата поредица, ще бъдете способни да разработите свой метод на изучаване на Библията, като продължавате да използвате систематични подходи за наизустяване на Божието Слово.

Съдържание към Стъпка 8: Християнинът и даването:

Урок 1: Всичко принадлежи на Бога

Цел: Всичко наше да бъде покорено на Бога с увереността, че то Му принадлежи.

Урок 2: Примери за съвършено даване

Цел: Да се последват библейските примери за настойничество.

Урок 3: Как да организираме времето си

Цел:Това, което Бог ни е дал като наша индивидуалност, да бъде оползотворено.

Урок 4: Как да се грижим за тялото си

Цел: Тялото ни да бъде всеотдайно посветено на Христос.

Урок 5: Как да използваме своите способности и дарби

Цел: Способностите и дарбите ни да бъдат разпознати и посветени на Бога, за да може Той да ги използва и да Се прославя чрез тях.

Урок 6: Как да управляваме средствата си

Цел: Цялата ни собственост да бъде посветена на Бога и да даваме с радост и благодарност.

Урок 7: Как да поверяваме парите си на Бога

Цел: Доверие на Бога по отношение на парите и поверяване на грижата за нуждите ни на Него.

Урок 8: Нашата отговорност пред Бога

Цел: Да се изгради съзнание, че отговорността ни е преди всичко пред Бога.

Урок 9: Преговор

Прочетете: Римляни 12, 1 Коринтяни 12, Яков 3:1-2

Пожелаваме ви приятно изучаване!