Чували ли сте за златния стих в Библията?

Изтеглете като PDF Поръчайте онлайн

Златото е един от най-ценните метали. По подобен начин златният стих съдържа някои от най-ценните истини в Библията – същността на християнството. 

Цитатите са взети от Библията, 

Ревизирано издание на Българско Библейско Дружество, 2000 г. 

Защото БОГ толкова ВЪЗЛЮБИ света…

Кой е Бог?

„Познайте, че Господ – Той е благ. Той ни е направил, а не ние.” Псалм 100:3

Бог е вечно съществуващият Творец на всички видимо и невидимо. Удивителното е, че Той ни се отрива, за да можем да Го познаваме. Величието на природата, невероятните научни открития, Божието Слово – Библията и животът на Исус Христос са някои от начините, по които научаваме за Бога.

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”

Св. Евангелие от Йоан, глава 3, стих 16

Какво е Неговото отношение към хората?

„Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.” Еремия 29:11

Библията твърди, че великият и всемогъщ Създател на света има лично отношение към всеки човек – толкова лично и добро, че самият Той го описва като любов и желание за близост.

По какво разбираме, че Бог ни обича толкова много?

По това, че ДАДЕ Своя Единороден СИН…

Какво означава „даде”? 

„В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя Единороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта – не че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивление за греховете ни.” 1 Йоан 4:9, 10

Според Библията най-големият проблем на всеки човек (какво във взаимоотношенията му с Бога, така и в живота му) е грехът – нашето недоверие и непокорство към Бога. Но Бог жертва Сина Си, за да разреши проблема ни.

Исус Христос няма Свой грях, за който да отговаря пред Бога. Ето защо Той е единственият, който е могъл със смъртта Си да умилостиви Божия справедлив гняв срещу греха. 

Кое доказва, че Исус Христос е наистина Божият Син?

„… а по Дух на святост беше обявен със сила като Божий  Син чрез възкресението от мъртвите.” Римляни 1:4 

Възкресението на Христос е предречено от старозаветните пророци, а и от самия Него. На третия ден след смъртта Му гробът наистина е празен. В продължение на 40 дни след това Исус се явява на много хора. Животът на учениците Му се променя неузнаваемо и те всички (без един) умират мъченически за възкръсналия си Господ. Вече 2000 години няма сила, която може да спре разпространението на християнската вяра. 

Няма друго разумно обяснение на събитията около празния гроб и резултатите от тях освен, че Исус действително е възкръснал. 

Неговото възкресение е най-силното свидетелство за божествеността Му.

Добре, но защо е било нужно Бог да жертва Сина Си?

за да не ПОГИНЕ нито един…

Какво означава „да погине”?

„… заплатата на греха е смърт.” Римляни 6:23

Смъртта се изразява в това, че светият Бог ни наказва за греха, като ни отделя от Себе Си. В резултат от това хората вече не живеем така съвършено, както сме били създадени да живеем. Вместо това в живота ни има егоизъм, завист, гордост, лошив заимоотношения, страдание и т.н.

Нещо повече, всички ужаси на земята, събрани заедно, ще бледнеят пред кошмара на живота без Бога във вечността на ада (виж Матей 25:41-46). 

Какво означава „нито един”? Всички ли заслужаваме да погинем?

„Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всички човеци, понеже всички съгрешиха.” Римляни 5:12

Грехът се появява, когато първият човек решава да не се довери на Бога и Му бъде непокорен, действайки на своя глава. Всички след това се раждаме с подобна склонност и постъпваме по същия начин. Дори и най-добрите ни дела и най-чистите ни мотиви носят белега на греха в нас. Ето защо всички сме виновни в грях и заслужаваме да погинем.

Голямата любов на Бога към нас се изразява в това, че макарт грехът ни да е насочен срещу Него, Той поема върху себе си тежестта на нашето наказание. Исус Христос умира на кръста вместо нас, за да бъдем ние избавени от греха и ужасните му последствия.

Това, че Христос е умрял заради греховете на цялото човечество, спасява ли ни автоматично?

Не. Спасен е само който ВЯРВА в НЕГО…

Какво означава  „вярва”? 

„А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат.” Евреи 11:1

Вярата е повече от интелектуално съгласие с правотата на нещо или някого. Тя е съзнателен избор да му се доверим.

Да вярваме в Христос означава да признаваме твърденията и делото Му за истини, които важат за нас, да Му се доверим и да подчини живота си на Него.

Какво означава  в „Него”?

Исус Христос казва „Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен.” Йоан 14:6

Християнската вяра не е суеверна. Тя има обек – Господ Исус Христос. Той е единственият правилен обект на вярата ни, защото единствено Той е умрял за греховете ни вместо нас. Само той може да ги опрости и да ни избави от вечното наказание за тях. Спасява ни не вярата сама по себе си, а Христос – ако повярваме в Него. 

Достатъчно ли е само да вярваме за да бъдем спасени?

 „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас, това е дар от Бог; не чрез дела, за да  не се похвали никой.” Ефесяни 2:8,9

Да, напълно достатъчно е. Ако това дали ще прекараме вечността при Бога зависеше от делата ни на земята, за нас нямаше да има никакъв шанс, защото независимо колко добри сме в сравнение с другите хора, не сме достатъчно добри да бъдем в присъствието на съвършения Бог. Невероятната милост на Бога се изразява в това, че когато повярваме в Христос, Той ни подарява Неговата праведност и ни спасява, независимо че не го заслужаваме.

Дотук разбираме, че чрез вяра в Христос можем да бъдем избавени от Божия гняв срещу греха ни. Но как всъщност би се променил животът ни?

Но да ИМА вечен ЖИВОТ.

Какво означава „вечен живот”?

„А това е вечен живот, да познаят Теб, единствения истински Бог, и Исус Христос, когото си изпратил.” Йоан 17:3

Исус Христос казва: „Аз дойдох да имат живот и да го имат изобилно.”

Вечен живот е да познаваме лично своя Създател чрез Исус Христос и да живеем с Неговата любов и прошка всеки ден, да знаем кои сме, откъде сме дошли, защо сме тук и накъде отиваме. Това е истински, свободен и пълноценен живот.

Кога започва вечният живот?

Исус Христос казва: „Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение и вярва в Този, Който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живота.” Йоан 5:24

Вечният живот започва в момента, в който повярваме в Христос и Го приемем като свой Спасител и Господ. 

А докога продължава вечният живот?

Исус Христос казва: „В дома на Моя Отец има много обичалища… Като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие.” Йоан 14:2,3

Вечният живот с Христос продължава завинаги.

Библията ясно твърди, че човек един път се ражда и умира. Всеки ще застане пред Бога и ще отговаря за живота си. Вярващите в Христос хора ще бъдат оправдани въз основа на смъртта на Исус и ще живеят вечно с Бога. Неприелите жертвата на Исус хора ще понесат сами наказанието за греха си и ще останат завинаги отделени от Бога в адски мъки. 

От златния стих в Библията можем да направим следния извод:

Има само две групи хора

Според тяхното отношение към Бога: такива, които не вярват в Исус Христос и погиват, и такива, които вярват в Исус Христос и имат вечен живот.

Това е отношението, с което всеки човек се ражда. Той или се бунтува срещу Бога, или е безразличен към Него, или търси Бога по свой начин (различен от този, посочен в Библията). Неговите грехове не са опростени и ако той не промени отношението си към Христос и делото Му, ще остане виновен за тях и отделен от Бога сега и завинаги. Това отношение често води до объркване и неудовлетворение.

Това е отношението, което Бог иска да имаме към Него. Този човек не разчита на собствените си, за да бъде приет от Бога. Той е решил да се довери на Христос и да подчини живота си на Него. Сега Христос е в неговия живот, като му е опростил греховете и му е дал вечен живот. Той съобразява живота си с Христос и живее пълноценно и щастливо.

„Който вярва в Него не е осъден, който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божи Син.” Йоан 3:18

Вашето отношение към Исус Христос сега в коя група ви поставя? В коя група бихте искали да бъдете?

Можем да променим своето отношение към Христос.

Когато осъзнаем греха си, вината си пред Бога и нуждата си от прошка, както и това, че Исус Христос е единственият, който може да ни даде тази прошка, тогава можем да Го приемем като свой Спасител и Господар на живота ни. Приемането на Исус Христос става с вяра в Него и Неговата смърт на кръста за нас. 

Решението си да приемем Исус с вяра може да изразим с искрена молитва. Бог познава сърцата ни и се интересува не толкова от нашите думи, колкото от отношението и мотивите ни, когато се обръщаме към Него. Ето една примерна молитва: 

Господи Исусе, нуждая се от Теб. Признавам греховете си пре Теб. Благодаря ти, че си умрял на кръста заради мен и си понесъл наказанието за моите грехове. Приемам Те като мой Спасител и Господ. Благодаря Ти, че опрощаваш греховете ми и ми подаряваш вечен живот с Теб. Искам да Те следвам до края на живота си. Амин!

Ако тази молитва изразява вярата ви и искреното ви желание, можете да кажете нещо подобно на Бог още сега.

Можем да живеем с увереност

Приехте ли Исус Христос като свой Спасител и Господ с вяра в Него и Неговата смърт на кръста? 

Според златния стих в коя група хора сте сега?

Какво имате сега, когато вярвате в Христос? 

Кое ви дава увереност за това?

Божието Слово дава  увереност!

Можете да сте сигурни, че от момента, в който сте повярвали в Христос, Той ви е дал вечен живот (Йоан 11:25), направил ви е Божие дете (йоан 1:12), опростил е греховете ви (Колосяни 1:14) и ви е дал ново естество (2 Коринтяни 5:17). Не спирайте да благодарите на Бога за всичко това (1 Солунци 5:18).

„И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот, и че тоя живот е в Сина Му. Който има Сина, има тоя живот; който няма Сина, няма тоя живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот.” 1 Йоан 5:11-13

Растете духовно!

Духовният растеж е следствие от упованието в Господ Исус Христос. „Праведният чрез вяра ще живее.” (Галатяни 3:11). Когато живеем чрез вяра, ще можем все повече и повече да уповаваме (доверяваме) на Бога за всяко нещо в живота си и да следваме тези насоки:

За повече информация пишете на mail@studentlfe.bg

“Познавам хората и ви казвам, че Исус Христос не е обикновен човек. Между Него и всеки друг човек по света няма място за сравнение. Александър, Цезар, Карл Велики и аз сме основали империи. Но на какво основахме творенията на нашия гении? На силата. Исус Христос е основал империя на любовта. И до ден днешен милиони са готови да умрат за Него.” 

Наполеон Бонапарт

френски император 1769 – 1821

2005 Агапе България

София, 1784, п.к. 62