Твоят нов живот в Духа

Изтеглете като PDF

Запомнете: За да изпитате Божията любов и прошка, трябва да изповядате греховете си, веднага след като ги осъзнаете, и да се обърнете отново към вашия Небесен Баща. 

Огромна промяна е започнала да се случва в живота ви, откакто сте приели Христос като ваш Господ и Спасител. 

Започнали сте да живеете християнския живот, който не представлява стандартно поведение или етичен кодекс, а лично взаимоотношение с Бог.

Прочетете: Йоан 7:37-39.

За съжаление не всеки вярващ има силата да живее живота си така, както Бог е отредил. 

Така както нашите взаимоотношения с Бог са напълно зависими от това, което Бог е направил чрез Исус Христос, така и силата да живеем динамичен християнски живот също е изцяло от Бога.

Този компютър има пълният потенциал да прави това, за което е създаден, но няма сила сам по себе си. 

По подобен начин, чрез новата ви идентичност в Христос, вие имате пълния потенциал, който ви е нужен, за да живеете като ново създание с Христос. Но е необходимо да черпите постоянно от правилния източник на сила.

Святият Дух е източникът на сила за християнския живот 

Кой е Той?

Прочетете: 2 Коринтяни 3:17, 18.

Защо е дошъл Той?

  • За да прослави Христос (Йоан 16:14)
  • За да ви води във всяка истина (Йоан 16:13)
  • За да обитава във вас (Римляни 8:9)
  • За да обвини света за грях и оправдание (Йоан 16:8)

Каква е ролята на Святия Дух във взаимоотношенията ви с Бога?

Прочетете: Римляни 8:14-16.

Какво иска Той да произведе във вашия живот?

Прочетете: Галатяни 5:22, 23.

Как мислите, че тези качества на Божия характер (плода на Духа) ще израстват във вашия живот? 

Прочетете: Йоан 15:4, 5.

Какво казва Исус, че трябва да направим, за да се прояви този плод в нас? 

Кое от тези качества най-много искате Бог да започне да развива във вас? 

За какво желае Той да ви екипира? 

Прочетете: Деяния 1:8.

Какво означава свидетел?

Какво означава за вас да бъдете свидетел за Христос? 

Защо според вас е необходима силата на Святия Дух, за да бъдете свидетели?

Обобщение

До каква степен тези черти се проявяват в живота на даден човек, зависи от това, доколко християнина се доверява на Господа за всяка подробност от живота си и от зрелостта му в Христос. 

Човекът, който тъкмо започва да разбира служението на Святия Дух, не бива да се обезсърчава, ако не принася толкова плод, колкото по-зрелите християни, които познават и преживяват тази истина от по-дълго време.

Много християни не изпитват силата на Святия Дух

Ти си станал християнин чрез действието на Святия Дух (Йоан 3:1-8). 

От този момент нататък Духът живее в теб (Йоан 14:16, 17).

Въпреки че Святият Дух живее във всеки вярващ, не всеки християнин е изпълнен със (насочван и укрепван от ) Святия Дух.

Библията ни казва, че има три вида хора: 

Живот без Исус Христос

Егото е в центъра и на трона. Христос е извън живота.

Живот посветен на Исус Христос

Христос е в центъра и на трона и егото е отстъпило на Христос.

Естествени

„Но естественият човек не възприема това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно.“ (1 Коринтяни 2:14)

Плътски

„И аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, а като на плътски, като на невръстни в Христос. С мляко ви храних, не с твърда храна; защото още не можехте да я приемете, а и сега още не можете. Понеже и досега сте плътски; защото докато има между вас завист и разпри, не сте ли плътски и не постъпвате ли по човешки?“(1 Коринтяни 3:1-3)

Духовни

„Но духовният човек изпитва всичко… ние имаме ум Христов“

(1 Коринтяни 3:1-3)

Ти можеш да бъдеш изпълван (ръководен и укрепван) от Святия Дух

Можеш да се изпълваш със Святия Дух само чрез вяра, като се довериш на Бог да произведе в теб плодоносния живот, който Той е обещал.

Трябва да приготвиш сърцето си по три начина.

1.Пожелай искрено да бъдеш изпълнен (Матей 5:6). 

Защо смятате, че за Бога е важно вие да желаете да бъдете изпълвани със Святия Дух? 

Как бихте изразили готовността и желанието си да бъдете ръководени и укрепвани от Святия Дух? 

2.Изповядай всеки осъзнат грях (1 Йоан 1:9; Псалм 66:18).

Защо според вас е важно да признаем всички осъзнати грехове, за да бъдем изпълнени с Духа? 

3.Посетете целия си живот на Христос (Римляни 12:1, 2). 

(Посвещението включва волята да се покоряваш на Бог във всичко, което ти е показал, че трябва да направиш.)

Какво според вас включва посвещението на всяка област от живота ви на Христос?

Трябва да откликнете с вяра, като се доверите на Святия Дух да укрепва живота ви за Христос.

Бог заповядва да се изпълваме с Духа (Ефесяни 5:18).

Бог е обещал да отговори на всяка молитва, която е според Неговата воля (1 Йоан 5:14, 15).

Можеш да се изпълваш със Святия Дух само чрез вяра. Тази молитва е начин да изразиш вярата си:

“Скъпи Отче, признавам, че съм съгрешил спрямо Теб. Благодаря Ти, че си ми простил греховете чрез смъртта на Христос на кръста. Сега каня Христос да заеме Своето място на трона на живота ми. Изпълни ме със Святия Си Дух, както Си ми заповядал да се изпълвам 

и както Си обещал, че ще направиш, ако поискам с вяра. Моля се за всичко това в името на Исус. Като израз на моята вяра, аз Ти благодаря, че напътстваш моя живот и ме изпълваш със Святия Дух.”

Тази молитва изразява ли желанието на сърцето ти?

Ако това е желанието на сърцето ти, можеш да се помолиш с тази молитва и да бъдеш изпълнен със Святия Дух.

Можеш постоянно да бъдеш укрепван от Святия Дух (Духовно дишане)

Тази седмица, ако осъзнаеш, че отново си поел контрола на живота си чрез греха – всяко конкретно действие на непокорство – просто дишай духовно (издишай нечистото и вдишай чистото). Това важно упражнение ще ти помогне да продължиш да изпитваш любовта и напътствието на Христос в живота си.

Издишай – Признай греха си (1 Йоан 1:9; Евреи 10:1-25).

Кои са трите фактора включени в изповядването?

1.

2.

3.

Вдишай- предай контрола на живота си на Христос (Римляни 12:1, 2).

Приеми чрез вяра, пълнотата на Духа в живота си (Ефесяни 5:18).

Довери се, че Той ще те насочва и укрепва (1 Йоан 5:14, 15).

Продължавай да прекарваш по 15 минути на ден насаме, като изучаваш Библията и се молиш.