Твоят нов живот в Христос

Изтеглете като PDF

Познаването на Исус Христос е най-вълнуващото взаимоотношение, което можеш да имаш. То е началото на живот на неповторимо приключение с вселюбящ и всемогъщ Бог. 

Брошурата „Да познаваш Бог лично” обяснява разбираемо всичко, което човек трябва да знае, за да започне нов живот в Христос. Бърз преглед на нещата ще ни помогне да се запознаем с някои от принципите за израстване във взаимоотношенията с Христос:

Принцип 1: Бог те обича и те е създал, за да Го познаваш лично. 

Принцип 2: Човекът е грешен и отделен от Бог, затова не може да познава Бога лично и не може да изпита Неговата любов. 

Принцип 3: Исус Христос е единственото решение, дадено от Бог, на проблема с човешкия грях. Само чрез Него можем да познаваме Бога лично и да изпитаме Неговата любов. 

Принцип 4: Всеки трябва лично да приеме Исус Христос като Спасител и Господ; тогава може да познава Бог лично и да изпитва Неговата любов.

КЛЮЧОВ ВЪПРОС: 

Как може човек, който е приел Христос, да знае със сигурност, че ще прекара вечността с Бога?

Можеш да си напълно уверен в личната си връзка с Бог.

Увереност в новите ти взаимоотношения с Христос

Можеш да си уверен в новите си взаимоотношения с Христос, тъй като Бог ти е простил и те приема напълно. Единствено Христовата смърт на кръста е достатъчна, за да осигури тези взаимоотношения с Бог. 

ПРОЧЕТИ: Ефесяни 2:8, 9 – Три важни думи в тези стихове обясняват основата, на която Бог ни приема.

БЛАГОДАТ: незаслужена милост, дар.

В.    Каква е ролята на благодатта за установяването на взаимоотношения с Бога? 

О.    Ти не си заслужил тези взаимоотношения, нито си ги спечелил чрез добри дела. Това е дар от Бога, който си получил, когато си приел Христос. 

СПАСЕН: избавен, пощаден от бедствие

В.    Какво означава да бъдеш спасен? От какво си бил спасен? 

О.    Римляни 6:23 казва, че крайният резултат от греха е смърт. Когато приемеш Христовата смърт на кръста като заплата за твоите грехове, биваш избавен от вечното осъждение…от това да заплатиш наказанието за собствения си грях.

ВЯРА: убеждение, доверие, посвещение на ума, отношение, действие

В.    Какво общо има вярата с приемането на Христос? 

О.    С прости думи, вярата е доверие в Бога и Неговото Слово. Когато приемеш Христос, ти се доверяваш на Христос и Неговата смърт за твоите грехове. Вместо да вярваш в собствените си възможности да спечелиш Божието благоволение, ти се доверяваш, че си бил помирен с Бога чрез това, което Христос е направил за теб. 

КЛЮЧОВ ВЪПРОС: Представи си, че стоиш пред Бог и Той те попита: „Защо да те пусна в рая?” Какво би отговорил?

Да разберем истините за новите взаимоотношения с Христос

Има много вълнуващи неща, които се отнасят до новите ти взаимоотношения с Христос. Разбирането на тези истини ще ти помогне да изградиш здрава основа, върху която да израстваш. 

Христос е простил греховете ти.

Прочети: Колосяни 1:13, 14. Когато си се доверил на Христос да прости греха ти, всичките ти грехове са били простени…минали, настоящи и бъдещи. 

Какво значение има това да знаеш, че греховете ти са простени?

Христос те е направил Божие дете.

Прочети: Йоан 1:12 – Когато приемеш Христос, ти започваш взаимоотношение на любов с Бог. Христос идва в живота ти и никога няма да те напусне.

Христос е дошъл в живота ти и никога няма да те изостави.

Прочети: Евреи 13:5.

При какви условия Христос би те напуснал? 

Следователно, колко пъти е необходимо да приемаш Христос? 

Христос ти е дал нов живот.

Прочети: 2 Коринтяни 5:17 – Когато се довериш на Христос да бъде твой Спасител и Господ, ти започваш нов духовен живот. Бог все повече ще произвежда нови качества в теб, докато ти израстваш в Него. 

Христос ти е дал вечен живот.

Прочети: 1 Йоан 5:11-13.

На какво се основава вечният живот?

Кога започва вечният живот за даден човек? Кога ще свърши? 

КЛЮЧОВ ВЪПРОС: 

Ако умреш тази нощ, колко процента си сигурен, че ще прекараш вечността с Бога? 

0…..25…..50…..75…..100%

Тези чудесни предимства се основават само на Исус Христос. Нито едно от тях не може да бъде спечелено. Ти си ги получил в момента, в който си поставил вярата си в Христос. 

Има ли някоя от тези истини, която да е особено значима за теб в този момент? Ако е така, защо? 

Да се справим със съмненията в новите ни взаимоотношения с Христос

Въпреки че чувствата са важни, твоята връзка с Христос се основава на факти, а не на чувства, които се променят ежедневно. 

Съмненията, въпросите и променливите емоции са обичайна част от живота, но те са недостоверен показател за връзката с Христос. Християнинът живее чрез вяра в благонадеждността на Бог и Неговото Слово. 

Летенето със самолет може да илюстрира връзката между факта (Бог и Неговото Слово), вярата (нашето доверие в Бог и Неговото Слово) и чувствата (резултата от нашата вяра и покорство). (Йоан 14:21)

Доверявай се на фактите, не на чувствата.

За да летим със самолет, трябва да поставим доверието си в благонадеждността на летателния апарат и на пилота, който го управлява. Нашето чувство на доверие или страх не се отразява на способността на самолета да ни транспортира, въпреки че може да окаже влияние на насторението ни по време на пътуването. 

По същия начин, ние като християни не зависим от чувствата или емоциите, но се доверяваме на благонадеждността на Бог и обещанията в Неговото Слово. 

Израстване във взаимоотношенията с Христос

Сега, след като …

… си се доверил на Христос да плати за твоите грехове, 

… си разбрал основата на твоите нови взаимоотношения с Бог,

И

…си се запознал с пет истини за взаимоотношенията с Бога, 

… можеш да си напълно уверен във връзката си с Христос.

През тази седмица започни да превръщаш тези истини в част от живота и израстването си в Христос: 

  • Греховете ти са простени: Колосяни 1:13, 14; 2:13
  • Ти си Божие дете: Йоан 1:12; Римляни 8:15; 1 Йоан 3:1
  • Христос обитава вътре в теб: Откровение 3:20; Галатяни 2:20
  • Имаш нов живот: 2 Коринтяни 5:17; Ефесяни 2:4, 5
  • Имаш вечен живот: 1 Йоан 5:11-13; Йоан 5:24; 10:27-29

Всеки ден размишлявай върху една от тези истини. Прочети стиховете, изброени за всяка от тях. Благодари на Бога, че сега те важат за теб. 

Тези важни истини имат основна роля за израстването ни в Христос. Какво се случва когато се сблъскваме с трудности и се проваляме в опитите си да живеем християнски живот?