Израстване в твоя нов живот

Изтеглете като PDF

Запомнете: Святият Дух може да ви даде сила да живеете живот, посветен на Христос.

Докато дишате духовно (издишайте – признайте греха си; вдишайте – предайте контрола на Христос), ще изпитвате задълбочаващо се общение с Бог, което ви позволява да израствате в християнска зрялост. 

Зрелостта отнема време – няма пряк път.

Това е процес, който продължава през целия живот.

Какво означава да израстваме в Христос?

Това означава да увеличаваме знанието си за Христос и да Го обичаме. 

Прочетете: Филипяни 3:7-10.

Защо Павел счита всичко за загуба? 

Прочетете: Матей 22:37, 38.

Има повече от 600 заповеди в Стария Завет. Според вас защо Исус набляга точно на тази? 

Как това да обичаш Бог с цялото си сърце, душа и ум би се отразило на живота ви? 

Както за детето е естествен процес да израства в любящи взаимоотношения със своите родители, също така е естествено и за вас да израствате във взаимоотношение на любов с Бог.

Как можете да израствате в Христос?

Ако срещнете момче или момиче, които харесвате, какво бихте направили, за да го/я опознаете по-добре? 

Комуникацията е жизнено важна за всяко взаимоотношение, включително и това с Христос. Тъй като комуникацията е двупосочна улица, трябва да Му позволите да ви говори и вие да Му говорите.

Четири принципа на комуникацията, които ще ви помогнат да израствате във взаимоотношенията си с Христос, като ходите в силата на Святия Дух.

Бог общува с вас чрез Библията, разкривайки Своя характер и воля. 

Прочетете 2 Тимотей 3:16, 17.

  • Как бихте определили всяко от описаните предимства? 
  • Коя от тези употреби на Библията би ви била от най-голяма полза точно в този момент? 
  • Как оценявате ефекта от четене на Библията върху живота си в момента?

Вие общувате с Бог чрез молитва, като споделяте своите мисли, нужди и желание да извършите Неговата воля. 

Прочетете: Филипяни 4:6, 7.

Молете се за всичко.

Молете се конкретно – за да можете да видите конкретен отговор от Бог. 

Молете се искрено – споделете своите нужди и желание да изпълните Неговата воля (1 Йоан 5:14, 15).

  • Как можете да бъдете сигурни, че това, за което се молите, е по Божията воля? 

Вие комуникирате с други християни (общение); черпите от техния опит и им помагате чрез своя опит.

Както няколко главни горят по-силно, когато са заедно, така и християните се нуждаят едни от други за топлина и насърчение. 

Прочетете Евреи 10:24, 25.

Защо е важно да прекарваме време с други християни? 

Колко важно е това за вас в живота ви сега? 

Къде бихте могли да намерите среда на подкрепа и християнско общение?

„Гръцката дума за общение, koinonia, означава „споделяне заедно.” Ние отчаяно се нуждаем да споделяме християнския си опит с други, които обичат Бог и вървят с Него, както и да позволяваме на другите да споделят с нас. Църквата, където можем да се срещнем с други християни и да чуем Божието Слово е определеното от Бога място за среща на вярващите. Библейски изучавания и срещи в университетите също са много полезни” – Др. Бил Брайт 

Вие общувате с нехристияни (свидетелстване); споделяте връзката си с Христос.

Прочетете: 1 Петрово 3:15

  • Какво би ви мотивирало да кажете на друг човек за Христос?

ОБОБЩЕНИЕ: Прочетете 1 Коринтяни 3:6, 7. Бог е източникът на вашия растеж. Не можете да развиете духовна зрялост само като „се опитвате много”. Когато четете Библията, молите се, говорите на хората за Христос и прекарвате време с други вярващи, Бог ще работи във вас, като ще произведе плодоносност и зрялост. 

Какво да очаквате, когато израствате в Христос?

Избройте някои характеристики, които очаквате да се проявят, докато Бог произвежда растеж в

живота ви. 

2 Петрово 1:5-9 ни дава картина на израстването.

Какво можете да направите сега?

Опитайте се да отделите време за лично изучаване на Библията и молитва. 

Добър пасаж е Йоан 15:1-17.

Докато четете, подчертайте особено значими стихове. 

Когато някой стих ви говори силно, 1) препишете стиха на лист хартия, 2) обобщете какво означава стиха, и 3) запишете как можете да приложите този стих в живота си.

Още няколко подходящи пасажа, са изброените в този урок: Колосяни 1:9-12; 2 Коринтяни

5:18-21; 1 Коринтяни 12:12-27.

Станете част от група за библейско изучаване, в която да се наслаждавате на общение с други, които също научават повече за този нов живот в Христос. 

Говорете с някого за Христос.

  • На кой бихте искали да кажете благата вест за Божията любов и прошка? 
  • Кога бихте могли да се уговорите за среща с този човек? 
  • Кой бихте искали да ви помогне да споделите благовестието?