Твоят нов живот и Божията любов

Изтеглете като PDF

Запомнете: Можеш да бъдеш уверен във връзката си с Бога, защото чрез Христос греховете ти са простени и Бог те приема напълно. 

В допълнение към тази сигурна връзка, Бог желае също и да вървиш близо до Него и да общуваш с Него всеки ден. Това се нарича общение

Когато избираме да съгрешаваме, нашата връзка (положението ни на Божии деца) не се променя, но общението ни с Него се нарушава. 

Пример баща-син: Връзката ти с твоя земен баща е постоянна. Каквото и да правиш, винаги ще бъдеш негово дете. Да предположим, че се разбунтуваш срещу баща си и гневно напуснеш дома, въпреки неговите усилия да се помирите. 

Ще продължиш ли да бъдеш дете на своя баща?

Какво ще се случи с вашата връзка? 

Помислете върху разликите между връзка и общение с Бог: 

Връзка с Бога:

 • Започнала е, когато си приел Христос (Йоан 1:12)
 • Вечна е (1 Петрово 1:3, 4)
 • Поддържана от Бога (Йоан 10:27-29)
 • Никога не се променя (Евреи 13:5)

Общение с Бога:

 • Започва, когато приемеш Христос (Колосяни 2:6)
 • Може да бъде нарушено (Псалм 32:3-5)
 • Отчасти се поддържа от нас (1 Йоан 1:9)
 • Променя се, когато извършваме грях (Псалм 66:18)

Как можем постоянно да бъдем в общение с Бог? 

Нуждата от Божията любов и прошка

Грехът е пречка както за християните, така и за нехристияните. Грехът ни пречи да изпитваме Божията любов. Много хора не разбират какво е грях и какво не е. 

Какво е грях? Това е повече от мамене, лъжи, неморално поведение и т.н. Тези действия са само резултати от греха. Лесно определение на греха е: да правим това, което ние искаме, вместо това, което Бог иска – с действия и с отношение. 

Какви са резултатите от греха?

За нехристияните, грехът пречи да имаме връзка с Бога. 

Прочетете Римляни 3:23.

Какво да кажем за невярващите, които се опитват да живеят добър, морален живот? Те отделени ли са от Бога? Защо да или защо не? 

За християните, грехът нарушава общението ни с Бога. 

Прочетете 1 Йоан 1:6-8.

ОБОБЩЕНИЕ: Ние всички съгрешаваме. Следователно, вие и аз се нуждаем да получим прошка от Бога за нашите действия и отношение.

Основата за Божията любов и прошка

Христовата смърт е основата за прошката, която ни въвежда в правилни взаимоотношения с Бога.

Прочетете 1 Петрово 3:18.

Христовата смърт също е основата за прошката в ежедневното ни общение с Бога.

Прочетете Колосяни 2:13, 14.

„Вие бяхте мъртви в греха и вашите грешни желания все още не бяха отстранени. Тогава Той ви даде дял в живота на самия Христос, като ви прости всички грехове и изтри обвиненията срещу вас, списъка с Неговите заповеди, на които не се покорявахте. Той взе този списък с грехове и го унищожи, като го закова на кръста на Христос.”

По времето, когато това е било написано, „списък с грехове” е означавало свитък, закован на вратата на затворническата килия. Там са били изброени всички престъпления, за които затворникът е обвинен. След излежаване на присъдата или след плащане на задълженията, властите премахвали списъка и записвали „напълно изплатено.” Затворникът използвал това като доказателство, че никога повече не може да бъде съден за тези престъпления. Вярващият, който се доверява на Христос и платената от Него цена за греха, никога повече не може да бъде осъден. Бог ти е простил напълно. 

Какво е направил Бог с твоя грях? 

За колко от твоите грехове е умрял Христос? 

Когато Христос е умрял на кръста за теб, колко от твоите грехове са били в бъдещето?

✝                 19__ / 20__            19__ / 20__

Христос умря          Ти си роден            Приемаш Христос

Как ще се отрази на живота ти фактът, че знаеш, че ти е простено напълно? 

Можеш да изпитваш Божията любов и прошка всеки ден

Въпреки че ти е простено напълно, ти все още трябва да се справяш с греха всеки ден, за да продължаваш да имаш общение с Бога. 

Представи си, че си в ситуацията баща-дете. Какво ще направиш, за да възстановиш общението с баща си? 

Нека да видим как възстановяваме общението си с Бога. 

Прочетете 1 Йоан 1:9.

Изповед – съгласяваме се с Бога по отношение на греха.

Когато Бог насочи вниманието ви към факта, че нещо, което сте направили е грях, изповядайте го. Изповедта включва поне три фактора: 

 1. Съгласете се с Бога, че сте съгрешили. 
 2. Съгласете се, че Бог вече ви е простил. 
 3. Доверете се на Бога да промени отношението ви и делата ви към Себе си и далеч от греха. 

Обръщайки се отново към Бога и загърбвайки греха, вие ще изпитате Божията любов и прошка, осигурена чрез смъртта на Христос на кръста. Вместо вина, осъждение и наказание, вашето общение с Бог ще бъде възстановено. 

Изповед – на практика.

 1. Помолете Бог да ви изяви някакъв грях в живота ви. 
 2. Напишете го/ги на лист хартия. Бъдете напълно искрени, тъй като това е само между вас и Бог. 
 3. След като завършите списъка, напишете напряко върху него обещанието от 1 Йоан 1:9.
 4. Благодарете на Бог за прошката, която ви дава чрез това, което Христос е направил на кръста. 
 5. Скъсайте листа и го изхвърлете.

Колко често трябва да изповядвате греховете си пред Бога?

Изповед – да преживеем резултатите.

Какво да направиш, ако все още се чувстваш виновен, след като си изповядал греховете си? 

Прочетете Псалм 32:5; 103:12; Исая 43:25.

 • Какво казват тези пасажи за вината и прошката? 
 • Как прилагането на тези истини ще се отрази на живота ви? 
 • В светлината на това, което разгледахме за вината и прошката, как бихте довършили следното изявление? 

„Когато изповядам всичките си грехове, аз  __________________________________.”

Израстване в Божията любов и прошка

Отделете малко време, преди да си легнете тази вечер, за да приложите нещата, които научихте за Божията любов и прошка. Направете списък с грехове/прошка. 

Опитайте се да прекарвате 15 минути всеки ден насаме с Бог в четене на Библията и молитва. Ето няколко предложения. 

 1. Прочетете историята за младежа, който избяга от баща си и пропиля наследството си. Историята е разказана от Исус и се намира в Лука 15:11-32.

Какво илюстрира тази история за връзката ни с Бог, за прошката и за общението ни с Него? 

 1. Прочетете Галатяни 5:16-23. Забележете какви се промените, които ще се случат, когато позволите на Бог да работи в живота ви. Когато осъзнаете, че някоя област в живота ви не е угодна на Бога, постъпете спрямо 1 Йоан 1:9 и се наслаждавайте на общението си с Бог. 
 2. Прочетете Псалм 32. Каква опитност има Давид по отношение на изповядването в псалома? Как се чувства той преди да изповяда греха си? Как се чувства след като го прави? 

Разбирането на Божията велика любов и прошка позволява на християните да се радват на задълбочаваща се връзка с Него. 

Но защо много християни не живеят живота си в силата, която Бог им е предоставил?