Открихте ли вече изпълнения със Светия Дух живот?

Изтеглете като PDF Поръчайте онлайн

ВСЕКИ ДЕН ОТКРИВА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ХРИСТИЯНИНА,

Който познава изпълването със Светия Дух и неотклонно следва милостивите Му напътствия. 

  1. ЕСТЕСТВЕНИЯТ ЧОВЕК

(който не е приел Христос) 

„Но естественият човек не подбира това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно.“ (I Коринтяни 2:14) 

  1. ДУХОВНИЯТ ЧОВЕК

(който се ръководи и укрепва от Светия Дух)

„Но духовният човек изпитва всичко…“ (I Коринтяни 2:15) 

  1. ПЛЪТСКИЯТ ЧОВЕК

(който е приел Христос, но като християнин разчита изцяло на себе си и затова живее пораженчески) 

„И аз братя, не можах да говоря на вас като на духовни, но като на плътски, като на младенци в Христа. С мляко ви храних, не с твърда храна, защото още не можехте да го приемете, а и сега още не можете. Понеже и досега сте плътски, защото, докато има между вас завист и разпри, не сте ли плътски, и не постъпвате ли по човешки?“ (I Коринтяни 3:1-3)

  1. БОГ Е ПОДСИГУРИЛ ПЪЛНОЦЕНЕН И ПЛОДОТВОРЕН ХРИСТИЯНСКИ ЖИВОТ ЗА НАС

Исус казва: „… Аз дойдох да имат живот, и да го имат изобилно“ Йоан 10:10

„Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене и аз в него, той дава много плод; защото отделени от Мене, не можете да сторите нищо“ (Йоан 15:5)

„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон“ (Галатяни 5:22-23)

„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария и до края на земята“ (Деяния 1:8)

ДУХОВНИЯТ ЧОВЕК – някои отличителни черти, които се проявяват вследствие неговото уповаване на Бога:

Доколко тези черти се проявяват в християнина зависи от това доколко той се уповава на Бога за всяко нещо в живота си и от неговата духовна зрялост. Човекът, който тепърва започва да разбира служението на Светия Дух, не бива да се обезсърчава, ако животът му не е така плодотворен, както животът на по-зрели християни, които познават и следват тази истина по-отдавна. 

Защо повечето християни не водят такъв плодотворен живот?

  1. ПЛЪТСКИТЕ ХОРА НЕ МОГАТ ДА ВОДЯТ ПЪЛНОЦЕНЕН И ПЛОДОТВОРЕН ХРИСТИЯНСКИ ЖИВОТ

Плътският човек се опитва да живее по християнски, като за това разчита изцяло на собствените си усилия.

А. Той или не е чувал, или е забравил за Божията любов, прошка и сила (Римляни 5:8-10; Евреи 10:1-25; I Йоан 1;2:1-3; II Петър 1:9; Деяния 1:8). 

Б. Характерно за духовния му живот е постоянното редуване на „добри“ и „лоши“ периоди във взаимоотношенията му с Бога.

В. Не може да разбере себе си – иска да върши това, което е правилно, а не може.

Г. Не разчита на сила от Светия Дух, за да живее като християнин (I Коринтяни 3:1-3; Римляни 7:15-24; 8:7; Галатяни 5:16-18).

ПЛЪТСКИЯТ ЧОВЕК – отделни черти или всичко от изброеното по-долу е характерно за живота на християнина, който не се уповава на Бога: 

(Човекът, който твърди, че е християнин, а продължава да живее в грях, трябва да осъзнае, че съгласно I Йоан 2:3; 3:6,9; Ефесяни 5:5 е възможно той въобще да не е християнин.)

Третата истина посочва единственото разрешение на този проблем.

  1. ИСУС ХРИСТОС НИ ОБЕЩАВА ПЪЛНОЦЕНЕН И ПЛОДОТВОРЕН ЖИВОТ ВСЛЕДСТВИЕ НА ИЗПЪЛВАНЕТО СЪС СВЯТИЯ ДУХ

Изпълнен с Духа живот е животът на човек, който се ръководи от Христос и който позволява на Христос да живее в него и чрез него със силата на Светия Дух (Йоан 15). 

А. Съгласно Йоан 3:1-8 човек става християнин вследствие служението на Светия Дух. От момента на духовното си новорождение християнинът получава Светия Дух, който остава в него завинаги (Йоан 1:12; Колосяни 2:9-10; Йоан 14:16-17).

Макар Светият Дух да живее във всички християни, не всички християни са изпълвани (направлявани и укрепвани) от Светия Дух.

Б. Светият Дух е източникът на пълноценния и плодотворен живот (Йоан 7:37-39). 

В. Светият Дух идва, за да прослави Христос (Йоан 16:1-15). Когато християнинът е изпълван със Светия Дух, той е истински последовател на Христос. 

Г. В последната си заповед преди възнесението Христос обещава да получим силата на Светия Дух, за да можем да свидетелстваме за Него (Деяния 1:8).

Но как става изпълването със Светия Дух? 

  1. НИЕ СМЕ ИЗПЪЛВАНИ СЪС СВЕТИЯ ДУХ (НАПРАВЛЯВАНИ И УКРЕПВАНИ ОТ НЕГО) ЧРЕЗ ВЯРА; САМО ТОГАВА ЖИВОТЪТ НИ ЩЕ Е ТАКА ПЪЛНОЦЕНЕН И ПЛОДОТВОРЕН, КАКТО ХРИСТОС ОБЕЩАВА НА ВСЕКИ ХРИСТИЯНИН. 

Можете да бъдете изпълнени със Светия Дух още сега, ако:

А. Искрено желаете да бъдете направлявани и укрепвани от Светия Дух (Матей 5:6; Йоан 7:37-39).

Б. Изповядате греховете си.

    С вяра благодарете на Бога, че е опростил всичките ви грехове – минали, сегашни и бъдещи, понеже Христос е умрял и заради вас (Колосяни 2:13-15; I Йоан 1; Евреи 10:1-17).

В. Предоставите живота си изцяло на Божията воля (Римляни 12:1-2).

Г. С вяра поискате да бъдете изпълнени със Светия Дух съгласно:

1.БОЖИЯТА ЗАПОВЕД – Изпълвайте се с Духа!

„И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълняйте се с Духа“ (Ефесяни 5:18)

2.БОЖИЕТО ОБЕЩАНИЕ – Бог ще ни отговаря винаги, когато молитвите ни съответстват на Неговата воля. „И увереността, която имаме спрямо Него е това, че ако, просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша, и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от Него“ (I Йоан 5:14-15).

Вярата може да се изрази чрез молитвата.

КАК С ВЯРА ДА СЕ МОЛИМ ДА БЪДЕМ ИЗПЪЛНЕНИ СЪС СВЕТИЯ ДУХ

Ние сме изпълвани със Светия Дух единствено чрез вяра. Искрената молитва обаче е начин да изразим вярата си. Ето една примерна молитва:

„Свети Отче, аз се нуждая от Теб. Признавам, че сам направлявам живота си и така съгрешавам против Теб. Благодаря Ти, че си опростил греховете ми чрез Христовата смърт на кръста. Сега моля Христос отново да застане начело на живота ми. Изпълни ме със Светия Си Дух така, както Си ни заповядал да бъдем изпълвани и както Словото Ти ни обещава да направиш, ако искаме с вяра. Моля се за това в името на Исус Христос, в израз на вярата си сега Ти благодаря, че водиш живота ми и ме изпълваш със Светия Дух Амин.” 

Тази молитва съответства ли на искреното ви желание? Ако е така, още сега се помолете с нея с вярата, че Бог ви изпълва със Светия Дух.

КАК РАЗБИРАМЕ, ЧЕ СМЕ ИЗПЪЛНЕНИ СЪС СВЕТИЯ ДУХ (ЧЕ ТОЙ НИ ВОДИ И УКРЕПВА)

Помолихте ли Бога да ви изпълни със Светия Дух? Сигурни ли сте, че сега сте изпълнени със Светия Дух? На какво се основава тази увереност? (На верността на самия Бог и на Неговото Слово: Евреи 11:6; Римляни 14:22-23.)

Не разчитайте на чувствата си. Ние се позоваваме на обещанията от Божието Слово, а не на чувствата си. Християнинът живее с вяра (уповаване) в непогрешимостта на самия Бог и на Неговото Слово. Този влак показва нагледно връзката между факта (Бог и Неговото Слово), вярата (нашето уповаване на Бога и Словото Му) и чувствата (следствието от вярата и покорството ни) (Йоан 14:21).

Влакът се движи независимо дали има или няма вагон. Не е възможно обаче той да бъде теглен от вагона. По същия начин, като християни ние не се доверяваме на своите усещания или емоции, а разчитаме на Божията вярност и на обещанията в Неговото Слово. 

КАК ДА ХОДИМ ПО ДУХА

Християните могат да следват насоките на Светия Дух в живота си единствено чрез вяра (уповаване в Бога и обещанията Му). Когато се доверяваме на Христос за всичко: 

А. Характерът ни ще отразява плода на Духа във все по-голяма степен (Галатяни 5:22-23) и ние ще ставаме все по-подобни на Христос (Римляни 12:2; II Коринтяни 3:18).

Б. Молитвата и изучаването на Библията ще добият повече значимост за нас. 

В. Ще свидетелстваме със сила (Деяния 1:8).

Г. Ще бъдем подготвени за духовния сблъсък със света (I Йоан 2:15-17), с плътта (Галатяни 5:16,17) и със Сатаната (I Петър 5:7-9, Ефесяни 6:10-13).

Д. Ще имаме сила да устояваме на изкушенията и греха (I Коринтяни 10:13; Филипяни 4:13; Ефесяни 1:19-23; 6:10; II Тимотей 1:7; Римляни 6:1-16). 

ДУХОВНО ДИШАНЕ

Чрез вяра можем да продължим да изпитваме върху себе си Божията любов и прошка.

Ако осъзнаете, че, макар да следвате Господа и искрено да желаете да Му служите, в живота ви има нещо (отношение, мотив или действие), което не Му е угодно, просто Му благодарете, че въз основа на Христовата смърт на кръста Той вече е опростил греховете ви – минали, сегашни и бъдещи. С вяра изповядайте любовта и прошката Му и продължете близките си отношения с Него.

Ако отново поемете в свои ръце контрола в живота си – което непокорство, дишайте духовно! 

Духовното дишане (когато издишваме нечистото и вдишваме чистото) е стъпка на вяра, която ни дава възможност непрестанно да изпитваме върху себе си Божията любов и прошка.

  1. Издишайте – изповядвайте греха си. Съгласете се с Бога, че сте съгрешили, и Му благодарете, че ви го прощава съгласно I Йоан 1:9 и Евреи 10:1-25. Изповедта включва в себе си покаяние – промяна на отношението или поведението.
  2. Вдишайте – покорете живота си на Христос и с вяра изповядайте (приемете) пълнотата на Светия Дух. Вярвайте, че сега Той ви води и укрепва така, както е заповядано в Ефесяни 5:18 и е обещано в I Йоан 5:14,15. 

Вашият коментар